Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Ile czasu trwa uzyskanie zezwolenia na pracę?

  Decyzje wydawane są niezwłocznie, w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W sprawach skomplikowanych w terminie 2 miesięcy. W przypadku gdy pracodawca; po uprzednim umówieniu się na termin złożenia wniosku; złoży komplet dokumentów, a w sprawie nie będzie konieczności przeprowadzenia posrtępowania wyjaśniającego, decyzję odebrać można będzie nawet tego samego dnia.

 2. Jak zostanę poinformowany o decyzji?

  Informacja o możliwości odebrania decyzji zostanie wysłany za pośrednictwem wiadomości sms na numer telefonu wskazany we wniosku.

   

 3. Czy pracodawca musi odebrać osobiście decyzję?

  Nie. Decyzję może odebrać osoba upoważniona przez pracodawcę. Pracodawca może zwrócić się też z prośbą o przesłanie decyzji pocztą na wskazany adres.

   

 4. Czy w każdym przypadku wymagana jest informacja starosty?

  Nie. Lista przypadków, w których wydaje się zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskanie informacji starosty dostępna jest na stronie internetowej - szczegóły tutaj

   

 5. Czy informację starosty muszę dostarczyć w oryginale?

  Tak. W postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest załączenie oryginału informacji starosty.

   

 6. Czy wszyscy cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce muszą posiadać zezwolenie na pracę?

  Nie. Lista cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dostępna jest na stronie internetowej - szczegóły tutaj

   

 7. Jaką umowę mogę zawrzeć z cudzoziemcem?

  Z cudzoziemcem pracodawca może zawrzeć zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło). Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej.

   

 8. Czy studenci - cudzoziemcy mają prawo do pracy w Polsce?

  Tak.  Studenci studiów stacjonarnych niezależnie od tego, czy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, czy też wizę, mogą wykonywać pracę na terytorium Polski bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę podczas ważności ich dokumentu pobytowego (wizy lub karty). Studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych), aby mogli wykonywać pracę na terenie Polski muszą posiadać zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (jeśli są obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy) niezależnie od tego, czy  posiadają wizę, czy kartę pobytu wydaną ze względu na podjęcie nauki w Polsce.

   

 9. Zatrudniam cudzoziemca na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Co mam robić w przypadku, gdy chciałbym zatrudniać go dłużej niż pół roku?

  Jeśli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie mu zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pracę w tym wypadku jest wydawane w uproszczonej procedurze (nie jest potrzebny test rynku pracy). Szczegóły na stronie internetowej

   

 10. Cudzoziemiec, którego chcę zatrudnić posiada zezwolenie na pracę u innego pracodawcy. Czy na tej podstawie może wykonywać pracę w mojej firmie?

  Nie. Zezwolenie nap race uprawnia do wykonywania pracy tylko na rzecz pracodawcy wskazanego w zezwoleniu. Aby wykonywać pracę u innego pracodawcy, ten pracodawca musi wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę.

   

 11. Czy mogę pracować w innym kraju w oddziale firmy tego samego pracodawcy, u którego mam zezwolenie na pracę w Polsce?

  Nie, nie jest to możliwe. Zezwolenie na pracę w Polsce uprawnia do pracy tylko na terytorium Polski. Jeśli cudzoziemiec chce pracować w innym kraju, musi ubiegać się o zezwolenie w tym kraju .

   

 12. Co należy zrobić w przypadku, gdy cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pracę nie podjął zatrudnienia w podmiocie, który wnioskował o wydanie zezwolenia?

  Pracodawca w terminie 7 dni powinien powiadomić Urząd o tym fakcie.

   

 13. Czy pracodawca ma jakieś obowiązki po uzyskaniu zezwolenia na pracę?

  Tak. Należy pamiętać także , że pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego. Lista obowiązków pracodawcy na stronie internetowej - szczególy tutaj. 

   

 14. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca i obcokrajowcowi za nielegalne wykonywanie pracy?

  Zarówno powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, jaki i nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca stanowią wykroczenia. Czyn popełniony przez osobę działającą w imieniu pracodawcy jest zagrożony karą grzywny w wysokości od 3000 do 5000 zł, zaś cudzoziemcowi grozi grzywna od 1000 do 5000 zł.

 

Frequently asked questions

 • How long does it take to obtain a work permit?

Decisions are issued immediately, within one month from the date of initiation of proceedings. In complicated cases within two months.

 • How will I be informed of the decision?

Information on the possibility to collect the decision will be sent via sms message to the phone number indicated in the application.

 • Does the employer have to collect the decision in person?

No. The decision can be collected by a person authorized by the employer. The employer may also request to send a decision by post to the indicated address.

 • Is the district governor's information required in all cases?

No. The list of cases when the work permit is issued without having to obtain the district governor's information is available on the website www.mazowieckie.pl in the section foreigners.

 • Do all foreigners employed in Poland need to have a work permit?

No. The list of foreigners exempt from the obligation to obtain a work permit is available on the website www.mazowieckie.pl in the section foreigners.

 • What type of agreement can I conclude with a foreigner?

An employer may conclude with a foreigner a contract of employment or civil law contract (for example mandate contract or contract for specific work). The contract should be concluded in writing.

 • Do students - foreigners have the right to work in Poland?

Yes.  Full-time students, regardless of whether they have a temporary residence permit or visa, may work on the Polish territory without having to obtain a work permit, during the validity of their residence permit (visa or card). Students of part-time studies (for example, evening or weekend), must have a work permit in order to be able to perform work on the Polish territory, or a registered statement of intention to entrust the performance of work (if they are citizens of Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, the Russian Federation or Ukraine), regardless of whether they have a visa or a residence card, issued due to taking up studies in Poland.

 • I employ a foreigner on the basis of a statement of intention to entrust the foreigner with the performance of work. What should I do if I want to employ this foreigner for more than half a year?

If the employer is interested in hiring a foreigner for a period longer than 6 months, the employer may apply for a work permit after 3 months of performing work by the foreigner. In this case, a work permit is issued under a simplified procedure (labor market test is not required). Details can be found on the website www.mazowieckie.pl in the section foreigners.

 • The foreigner that I want to employ has a permit to work for another employer. Can this foreigner perform work in my company on this basis?

No. A work permit entitles to work only for the employer indicated in the permit. In order to perform work for another employer, that employer must apply for a work permit.

 • I have a permit to work for an employer in Poland. Can I work in another country in the branch of this employer?

No, this is not possible. A permit to work in Poland entitles to work only on the Polish territory. If a foreigner wants to work in another country, they must apply for a permit in that country.

 • What has to be done if a foreigner, after obtaining a work permit, has not taken up the employment at an entity that applied for a permit?

The employer should notify the Office of this fact within 7 days.

 • Does the employer have any obligations after obtaining a work permit?

Yes. The list the employer's obligations can be found on the website www.mazowieckie.pl in the section foreigners

 • What consequences may the employer face for employing a foreigner illegally, and the foreigner for illegal performance of work?

Both entrusting to the foreigner illegal performance of work, and the performance of illegal work by the foreigner constitute offences. An act committed by a person, acting on behalf of an employer, is punishable by a fine ranging from 3000 to 5000 PLN, whereas the foreigner can be punished with a fine from 1000 to 5000 PLN.

 

 

 

 

 

 

Вопросы, задаваемые чаще всего

 

 • Сколько времени занимает получение разрешения на работу?

Решения выдаются немедленно, в течение одного месяца со дня принятия дела к производству. По более сложным делам в течение двух месяцев.

 • Как буду уведомлен о выданом решении?

Информация о возможности получения решения будет отправлена сообщением SMS на номер телефона, указанный в заявлении.

 • Нужно ли работодателю лично получить решение?

Нет. Решение может получить лицо, уполномоченное работодателем. Работодатель может также обратиться с просьбой отправить решение по почте на указанный адрес.

 • Информация старосты требуется в каждом случае?

Нет. Перечень случаев, в которых выдается разрешение на работу без необходимости получить информацию старосты, доступен на интернет-сайте www.mazowieckie.pl в закладке иностранцы.

 • Все иностранцы, трудоустроенные в Польше, должны иметь разрешение на работу?

Нет. Перечень иностранцев, освобожденных от обязанности иметь разрешение на работу, доступен на интернет-сайте www.mazowieckie.pl в закладке иностранцы.

 • Какой договор могу заключить с иностранцем?

С иностранцем работодатель может заключить как трудовой договор, так и гражданско-правовой договор (например, договор поручения, договор подряда). Договор должен быть заключен в письменной форме.

 • Имеют ли право на работу в Польшу иностранные студенты?

Да. Студенты, проходящие обучение в очной форме, независимо от того, имеют ли разрешение на временное пребывание, или визу, могут осуществлять трудовую деятельность в период срока действия их документа, разрешающего на пребывание (визы или вида на жительство). Студенты, проходящие обучение в заочной форме, чтобы иметь право на осуществление трудовой деятельности на территории Польши, должны иметь разрешение на работу или зарегистрированное заявление о намерении поручить работу (если являются гражданами Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии, Российской Федерации или Украины) независимо от того, имеют ли они визу, или вид на жительство, выданный в связи с обучением в Польше.

 • Иностранец работает у меня на основании заявления о намерении поручить работу. Что мне делать в случае, если я хотел бы, чтобы он работал у меня дольше чем полгода?

Если работодатель заинтересован принятием на работу иностранца на время дольше чем 6 месяцев, после 3 месяцев осуществления иностранцем трудовой деятельности работодатель может подать заявление о выдаче разрешения на работу. Разрешение на работу в данном случае выдается по упрощенной процедуре (т.е. не нужно уже тестирование рынка труда). Подробности на интернет-сайте www.mazowieckie.pl в закладке иностранцы.

 • Иностране, которого хочу принять на работу, имеет разрешение на работу у другого работодателя. Может ли он на таком основании осуществлять трудовую деятельность в моей фирме?

Нет. Разрешение на работу дает право на осуществление трудовой деятельности только в пользу работодателя, указанного в разрешении. Чтобы осуществлять трудовую деятельность у другого работодателя, этот работодатель должен обратиться с заявлением о выдаче разрешения на работу.

 • Могу ли я работать в другой стране в филиале фирмы того же работодателя, от которого у меня разрешение на работу в Польше?

Нет такой возможности. Разрешение на работу дает право на работу исключительно на территории Польши. Если иностранец хочет работать в другой стране, он должен подать заявление о выдаче соответствующего разрешения в этой стране.

 • Что следует сделать в случае, если иностранец, получивший разрешение на работу, не явился на работу у субъекта, который подавал заявление о выдаче разрешения?

Работодатель в течение 7 дней должен об этом факте уведомить Управление.

 • Имеет ли работодатель после получения разрешения на работу какие-нибудь обязанности?

Да. Перечень обязанностей работодателя находится на интернет-сайте www.mazowieckie.pl в закладке иностранцы.

 • Какие последствия угрожают работодателю за нелегальный прием на работу иностранца и иностранцу за нелегальное осуществление трудовой деятельности?

Как поручение иностранцу нелегальной работы, так и нелегальное осуществление иностранцем трудовой деятельности являются административным правонарушением. Деяние, совершенное лицом, действующим от имени работодателя, наказывается штрафом в размере от 3000 до 5000 польских злотых. В отношении иностранца штраф составляет от 1000 до 5000 польских злотых.

 1.  

   

Podziel / Share
03.07.2016, Ilość wejść: 44248, Rejestr zmian
do góry