Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Ile czasu trwa wydanie zezwolenia na pracę?

Ile czasu trwa wydanie zezwolenia na pracę?

Decyzja w sprawie zezwolenia na pracę jest wydawana nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji zależy od wybranego przez pracodawcę trybu składania wniosku.

Wybór przez pracodawcę TRYBU OBSŁUGI KOORDYNOWANEJ (Kliknij) zapewnia sprawniejszą realizację postępowań, a w konsekwencji szybsze wydanie zezwolenia na pracę.

W przypadku gdy pracodawca, po uprzednim umówieniu się na termin złożenia wniosku, złoży komplet dokumentów, a w sprawie nie będzie konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, istnieje możliwość odebrania decyzji w dniu składania wniosku.

Złożenie wniosku  w TRYBIE OBSŁUGI NIEKOORDYNOWANEJ (Kliknij) może znacząco wydłużyć czas oczekiwania na wydanie decyzji.

Przypominamy, że czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pracę wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

 

  • zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • postępowanie jest wszczynane po złożeniu w przewidzianym terminie pozbawionego braków formalnych wniosku lub po uzupełnieniu tych braków zgodnie z wezwaniem, we wskazanym terminie.
  • w trakcie prowadzonego postępowania , zgodnie z art. 7 KPA, z urzędu lub na wniosek stron podejmowane są wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Ponadto strona zostaje wezwana do uzupełnienia dokumentacji w terminie określonym w wezwaniu.
  • z uwagi na znaczny wzrost wpływających wniosków o zezwolenia na pracę występują opóźnienia w rejestracji spraw do systemów informatycznych oraz w terminowym prowadzeniu postępowań administracyjnych, w związku z czym termin na podjęcie decyzji dla wniosku składanego poza trybem koordynowanym może ulec przedłużeniu.

 

Przykładowy czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy dla dwóch różnych wniosków:

 

Przykład 1:

Tryb obsługi koordynowanej

Pracodawca wysyła zgłoszenie  w celu umówienia wizyty poprzez formularz kontaktowy

21 grudnia

Urząd wysyła potwierdzenie wizyty wraz z instrukcją składania wniosku.

24 grudnia

Pracodawca w portalu praca.gov.pl składa prawidłowe i kompletne wnioski, spełnia warunki wydania zezwolenia

2 stycznia

Pracodawca w wyznaczonym terminie dostarcza do Urzędu podpisane wnioski wraz z kompletem załączników i innych wymaganych pism.

4 stycznia

Pracodawca odbiera sms z Urzędu z zaproszeniem do odbioru  zezwoleń na pracę

25 stycznia

 

 

 

 

Przykład 2:

Tryb obsługi niekoordynowanej

Pracodawca wysyła pocztą wniosek o zezwolenie na pracę, w którym brak informacji starosty, pomimo braku zwolnienia z niej

2 stycznia

Wniosek wpływa do kancelarii urzędu

9 stycznia

Urząd wysyła wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

8 lutego

Wezwanie jest  awizowane na poczcie

14 lutego

Pracodawca odbiera awizowane wezwanie

25 lutego

Pracodawca wysyła brakujące dokumenty, lecz bez informacji starosty powołując się na przesłankę zwolnienia w przypadku kontynuacji zatrudnienia po oświadczeniu

10 marca

Dokumenty wpływają do kancelarii Urzędu

17 marca

Urząd wysyła wezwanie do uzupełnienia braków materialnych (deklaracji ZUS potwierdzających spełnianie kryterium zwolnienia z informacji starosty)

14 kwietnia

Pracodawca odbiera wezwanie

22 kwietnia

Pracodawca wysyła brakujące dokumenty

28 kwietnia

Uzupełnienia wpływają do kancelarii Urzędu

9 maja

Pracodawca otrzymuje sms z Urzędu z zaproszeniem do odbioru zezwolenia

7 czerwca

Po zezwolenie zgłasza się nieposiadająca upoważnienia osoba podająca się za pracownika pracodawcy, pracownik odmawia wydania dokumentu

10 czerwca

Pracodawca prosi poprzez ePUAP o wysłanie zezwolenia pocztą

10 czerwca

Urząd wysyła zezwolenie

14 czerwca

Pracodawca odbiera list z Urzędu

22 czerwca

 

UWAGA: przykłady zawierają ilustracyjne terminy typowe dla prowadzonych postępowań, w obydwu przykładach Urząd zachował terminowość procedowania zgodną z KPA, czas oczekiwania na zezwolenie był znacząco różny, co pokazuje jaką ważną rolę ma aktywna współpraca wnioskodawcy z urzędem.

 

Podziel / Share
31.03.2014, Ilość wejść: 85884, Rejestr zmian
do góry