Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Dodatkowe ważne informacje

Przeczytaj koniecznie:

 • W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.
 • Paszporty tymczasowe wydaje się:
  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.
  • osobom przebywajacym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ma charakter czasowy.
 • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.
 • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
 • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 12 lat, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
 • Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy  właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby (art. 36 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych).
 • Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany. Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest zobowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej (art. 36 ust. 2 i 3 ustawy o dokumentach paszportowych).
 • Od 28 sierpnia 2006 r. nie dokonuje się wpisów dzieci do paszportów rodziców. Dotychczasowe wpisy straciły ważność 26 czerwca 2012 r.
 • Ustawa przewiduje możliwość wydania tej samej osobie drugiego paszportu w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności uzasadnionych:
  • względami ochrony życia i zdrowia tej osoby;
  • związanych z trudnościami w prowadzeniu przez niego działalności humanitarnej;
  • posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa;
  • względami bezpieczeństwa państwa.

Drugi paszport wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych (art. 22 i art. 44 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych).

 • W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
 • Dokument paszportowy traci ważność:
  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
  • z dniem śmierci jego posiadacza;
  • po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych zamieszczonych w paszporcie, tj. nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa wyżej, wynosi 4 miesiące.
 • Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 • Składać można tylko wypełnione, oryginalne druki wniosków o wydanie paszportu. Dostępne są one w punktach paszportowych.

 

UWAGA

Zmiana lokalizacji Punktu Paszportowego w Delegaturze w Płocku.

Informujemy, że od dnia 20.05.2013 r. Punkt Paszportowy w Delegaturze w Płocku został przeniesiony na ul. 3 Maja 16.

 

Twoje dane osobowe uległy zmianie?


Sprawdź czy twój paszport jest nadal ważny

(podstawa prawna: art. 37  Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych - tekst ujednolicony )

 Uwaga!

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierają drugą cechę biometryczną tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.

Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń  i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.

Odciski palców są zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie są odwzorowane graficznie w dokumencie.

Odciski palców nie są gromadzone w ewidencjach paszportowych.

Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 r. – bez względu na ich rodzaj - zachowują ważność do terminów w nich określonych np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017 r.

 Uwaga!

Planując wyjazd, należy upewnić się, czy termin ważności posiadanego paszportu jest wystarczający do wjazdu na teren danego kraju

 Uwaga!

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej
Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach obsługi paszportowej.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
25.06.2009, Ilość wejść: 278396, Rejestr zmian
do góry