Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zaproszenia

Jakie dokumenty muszę złożyć?

W przypadku osoby fizycznej

1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń  - wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.Uwaga! Dla wniosków składanych od 12.08.2018 włącznie obowiązuje nowy wzór formularza!

 

2. Zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).

3. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Możesz załączyć do wyboru:

 • Aktualny wydruk z konta bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku,(tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). W przypadku załączenia wydruku z konta, saldo końcowe powinno pokrywać cały okres zaproszenia - 515 zł  na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie. Wydruk salda powinien zawierać informację " Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku.
Przykład: Chcę zaprosić cudzoziemca z Wietnamu na 6 miesięcy, nie posiadam osób na utrzymaniu. Wymagane saldo na koncie bankowym wynosi 515 zł  x 2 osoby (zapraszający i zaproszony) x 6 miesięcy+2500 zł koszt biletu do kraju zamieszkania=8680 zł.
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy, (należy przedstawić środki finansowe w wysokości 515 zł w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie).
Przykład: Chcę zaprosić cudzoziemca z Białorusi na okres 6 miesięcy. Posiadam na wyłącznym utrzymaniu jedno dziecko. 515 zł x 3osoby (zapraszającego, zaproszonego cudzoziemca, dziecko)+200zł koszt biletu do kraju pochodzenia = kwota równa lub wyższa niż 1745 zł netto dochodu miesięcznego udokumentowanego zaświadczeniem z zakładu pracy
 • decyzję w sprawie waloryzacji emerytury lub renty  w wysokości 515 zł w stosunku do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie.
Przykład: Jestem emerytem, nie mam nikogo na utrzymaniu, zapraszam cudzoziemca z Białorusi na 6 miesięcy. 515 zł x 2 osoby (zapraszający i zapraszany)+ koszt biletu 200 zł. Należy przedstawić dokument potwierdzający wysokość osiąganej emerytury/renty w kwocie przekraczającej 1230 zł netto.

W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.

Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

 • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
 • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
 • 2500zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości),
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy dołączyć  zgodę właściciela mieszkania na zakwaterowanie Cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,

2. Zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu),

3. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

 • ostatnie rozliczenie z Urzędem Skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów (kopia rocznego PIT-u wraz z dowodem nadania do Urzędu Skarbowego - oryginał do wglądu) lub
 • aktualny wydruk z konta bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). Wysokość środków na koncie wymagana jest tak jak w przypadku osób fizycznych. Wydruk salda powinien zawierać informację " Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych,
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy dołączyć zgodę właściciela mieszkania  na zakwaterowanie cudzoziemca,
 • lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

W przypadku osoby prawnej (gdy zapraszającym jest osoba prawna, z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS):

1. Wypełniony wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.

2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

 • aktualny wydruk z konta bankowego osoby prawnej  z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). Wymagana miesięczna kwota to 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia. Ponadto wydruk potwierdzający wysokość salda powinien zawierać informację  "Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku,  lub
 • CIT – 8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego,

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowane cudzoziemca, lub
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

5. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku)

W przypadku stowarzyszenia:

1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.

2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). Wymagana miesięczna kwota to 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca. Ponadto wydruk potwierdzający wysokość salda powinien zawierać informację " Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowane cudzoziemca, lub
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

 4. Aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń.

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
31.03.2014, Ilość wejść: 223414, Rejestr zmian
do góry