Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Komunikaty

23.08.2019

Plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego – skierowanie sprawy do WSA

21 sierpnia br. Wojewoda Mazowiecki skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę w sprawie uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy 4 lipca br. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego.

W trakcie analizy pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, 25 lipca br. Wojewoda zwrócił się do Prezydenta m.st. Warszawy o przekazanie wyliczeń dotyczących spełnienia warunków określonych w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, odnoszących się do wskaźników intensywności zabudowy oraz wysokości zabudowy.

W wyniku dokonywanej oceny prawnej uchwały stwierdzono, że przy jej podejmowaniu  doszło do naruszenia przepisów prawa poprzez:

 • brak zachowania minimum 60 % powierzchni biologicznie czynnej, bilansowanej w skali strefy F otuliny rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” w związku z ustaleniami zarządzenia Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 8 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”,
 • brak zachowania zgodności w zakresie przeznaczenia terenów oraz poprzez brak zachowania minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów znajdujących się w obszarze funkcjonalnym oznaczonym w Studium symbolem ZP1 (niezgodność z ustaleniami studium),
 • brak jednoznacznych ustaleń w zakresie określenia komunikacji rowerowej, w odniesieniu do dróg rowerowych oraz poprzez brak powiązania, w tym zakresie, części tekstowej z częścią graficzną uchwały,
 • brak jednoznacznych ustaleń w zakresie określenia układu komunikacyjnego, w odniesieniu do dróg wewnętrznych poprzez ich niewyznaczenie na rysunku za pomocą linii rozgraniczających,
 • wykroczenie poza przyznaną radzie gminy kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów wobec wprowadzenia dodatkowych wymogów uzgadniania, uzyskiwania zgód, nieokreślenie dla terenów C18.1 IG i B19.1 I-Kp wskaźników dotyczących zagospodarowania działki, tj. maksymalnej intensywności zabudowy i maksymalnego procentu zabudowy.

 

 

 

Pliki do pobrania

 • Skan skargi
  1.62 MB
  23.08.2019 12:07
  23.08.2019 12:07
Podziel / Share
23.08.2019, Ilość wejść: 764, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry