Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Komunikaty

16.08.2018

Najczęstsze zapytania klientów Wydziału Spraw Cudzoziemców

Do WSC Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego codziennie wpływa kilkanaście zapytań dotyczących procedur i wniosków w sprawach zezwoleń na pobyt czy pracę. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • Co to jest karta pobytu?

Cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie udzielonego mu zezwolenia na pobyt, a karta pobytu jest dokumentem wydawanym na jego podstawie. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość posiadacza oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

 • Czy posiadając kartę pobytu wydaną przez Polskę mogę wyjechać bez wizy do innych krajów w strefie Schengen w celach turystycznych?

Na podstawie karty pobytu wydanej w Polsce cudzoziemiec może co do zasady podróżować po innych państwach strefy Schengen. Szczegółowych informacji odnośnie przekraczania granicy RP udzielić może Straż Graniczna, numer informacyjny Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej:  22 500 33 01.

 • Czy potrzebne jest informacja od starosty jeżeli chcę uzyskać zezwolenie na prace typ A dla obywatela Ukrainy jako kierowcy ciągnika siodłowego?

Informacja, w jakich wypadkach informacja starosty nie jest wymagana, znajduje się na stronie: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace-dl-1/jakie-dokumenty-musze/35137,ZWOLNIENIE-Z-INFORMACJI-STAROSTY.html  (Link przenosi na podstronę WSC, otwiera się w nowym oknie)

 • Jakie dokumenty są potrzebne dla podania na kartę pobytu z powodu ukończenia studiów i poszukiwania pracy? I czy jest możliwość doniesienia dyplomu później?

Zasady wnioskowania o zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy w Polsce oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt/zezwolenie-na-pobyt-cz/inne-okolicznosci (Link przenosi na podstronę WSC, otwiera się w nowym oknie).

Dyplom jest dokumentem wymaganym, jednak jego nieuzupełnienie nie stanowi braku formalnego wniosku, uniemożliwiającego wszczęcie postępowania i może być dostarczony w trakcie procedury. W wypadku składania wniosku jeszcze przed otrzymaniem dyplomu, należy w tej sprawie napisać oświadczenie i załączyć zaświadczenie z uczelni.

 • Posiadam kartę pobytu czasowego, czy muszę informować Wojewodę o zmianie miejsca pracy? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jeśli cudzoziemiec, który ma zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, gdzie wskazano konkretnego pracodawcę, kończy pracę, zobowiązany jest w ciągu 15 dni poinformować o tym urząd, który wydał zezwolenie. Niezbędne jest oświadczenie w formie pisemnej, przekazane pocztą lub przez Biuro Podawcze. Jeśli chce dalej przebywać w Polsce, powinien w ciągu 30 dni od zakończenia pracy złożyć wniosek o nowe zezwolenie na pobyt. Jeśli zmienia pracodawcę, żeby móc pracować u nowego pracodawcy do czasu wydania kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza dopełnieniem tych obowiązków, powinien posiadać również wyrobione dla niego zezwolenie na pracę lub oświadczenie przez nowego pracodawcę.

Jeśli zmianie ulegają warunki zatrudnienia wskazane w decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, ale pracodawca jest ten sam, cudzoziemiec powinien złożyć pisemną prośbę o zmianę wydanej decyzji, dołączając m.in. nową informację starosty. Pracę na nowych warunkach można podjąć dopiero po zmianie zezwolenia.

Jeśli cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę bez wskazanego konkretnego pracodawcy (np. jako absolwent polskiej uczelni) zmienia pracodawcę, powinien w ciągu 15 dni od zakończenia pracy poinformować o tym urząd, a w ciągu 30 dni złożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie u nowego pracodawcy. Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem Biura Podawczego lub poczty.  

Szczegółowe informacje o dokumentach umożliwiających podjęcie pracy w Polsce znajdują się na stronie: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace-dl-1/cudzoziemcy-zwolnieni-z/32662,Cudzoziemcy-zwolnieni-z-obowiazku-posiadania-zezwolenia-na-prace.html (Link przenosi na podstronę WSC, otwiera się w nowym oknie).

 • Posiadam kartę pobytu czasowego jako obywatel Ukrainy, zmieniłem miejsce zamieszkania. Czy i w jaki sposób mam powiadomić o tym urząd?

O zmianie adresu zamieszkania należy niezwłocznie powiadomić urząd w formie pisemnej, wysyłając list lub składając pismo na Biurze Podawczym. W wypadku zmiany danych na karcie pobytu, należy złożyć wniosek o jej wymianę, zgodnie z procedurą opisaną na stronie: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt/dokumenty-wydawane-cud/karta-pobytu. (Link przenosi na podstronę WSC, otwiera się w nowym oknie).

 • W jaki sposób obcokrajowiec może wycofać kartę pobytu. Jakie dokumenty trzeba złożyć i gdzie?

Cudzoziemiec może złożyć pisemną prośbę o cofnięcie zezwolenia na pobyt. Po otrzymaniu decyzji w tej sprawie, zobowiązany jest oddać kartę pobytu organowi, który ją wydał, i na podstawie otrzymanej decyzji powinien opuścić Polskę.

 • Jak anulować wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie Polski, złożony przez portal praca.gov.pl, który był zatwierdzony podpisem elektronicznym. Do kogo wysłać informację o anulowaniu wniosku?

Prośbę o umorzenie postępowania należy w formie pisemnej złożyć w Biurze Podawczym lub wysłać pocztą.

 • Moja karta pobytu wygasa za trzy miesiące, kiedy powinnam złożyć wniosek o przedłużenie karty?

Zezwoleń na pobyt się nie przedłuża. Cudzoziemcowi może być udzielone albo bezterminowe zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, albo zezwolenie na pobyt czasowy i wówczas, kiedy zbliża się koniec jego ważności, w okresie legalnego pobytu w Polsce, konieczne jest złożenie kolejnego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Kartę pobytu można przedłużyć tylko w wypadku, jeśli jest wydana na podstawie zezwoleń bezterminowych (pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE) i kończy się ważność samej karty, która jest potwierdzeniem otrzymanego zezwolenia. W tym przypadku często są to indywidualne sprawy, pytanie prosimy zadać poprzez formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/. (Link otwiera się w nowym oknie, przenosi do formularza kontaktowego).

 • Zgłosił się do nas cudzoziemiec w celu podjęcia pracy, posiada kartę pobytu stałego, jakie muszę dopełnić formalności by móc zatrudnić takiego cudzoziemca? Nie ma wydanej karty dla żadnego pracodawcy. Czy muszę w Urzędzie Wojewódzkim składać jakąś informację? Czy muszę wyrabiać dodatkowe dokumenty?

Cudzoziemiec, aby móc legalnie pracować w Polsce, musi posiadać:

 1. podstawę legalnego pobytu w Polsce, która umożliwia podjęcie zatrudnienia (w szczególności: ważną wizę, zezwolenie na pobyt, stempel w paszporcie poświadczający trwanie procedury wydawania zezwolenia na pobyt, przebywać w ramach ruchu bezwizowego) oraz
 2. mieć możliwość wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy (w szczególności na podstawie ważnego zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi z Powiatowego Urzędu Pracy, być zwolnionym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę).

Informacja o podstawie pobytu cudzoziemca znajduje się w treści posiadanej przez niego decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt. Pełen katalog podstaw pobytu umożliwiających podjęcie zatrudnienia w Polsce oraz okoliczności, kiedy zezwolenie na pracę nie jest wymagane, znajduje się na stronie: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace-dl-1/cudzoziemcy-zwolnieni-z/32662,Cudzoziemcy-zwolnieni-z-obowiazku-posiadania-zezwolenia-na-prace.html (Link otwiera się w nowym oknie, przenosi do podstrony WSC).

Zasady i wymagane dokumenty odnośnie wydawania zezwoleń na pracę dostępne są na stronie: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace-dl-1/32341,Zasady-wydawania-zezwolen-na-prace.html (Link otwiera się w nowym oknie, przenosi do podstrony WSC).

Zasady i wymagane dokumenty odnośnie zezwoleń na pobyt dostępne są na stronie: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt (Link otwiera się w nowym oknie, przenosi do podstrony WSC).

 • Czy składając dokumenty o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca spoza UE (np.Turcji), jego świadectwo ukończenia studiów i inne certyfikaty potwierdzające jego kwalifikacje muszą być oddane w kopii poświadczonej przez notariusza? Czy składam kopię a oryginał tylko do wglądu przez Państwa pracownika?

Co do zasady, kopie dokumentów potwierdzane są za zgodność z oryginałem przez pracowników Urzędu tylko na umówionych wizytach, składając dokumenty bez umówionej wizyty, należy załączać oryginały lub kopie notarialne.

 • Do którego Urzędu Wojewódzkiego należy skierować wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, w sytuacji, gdy firma świadczy prace na terenie Warszawy, natomiast siedziba tej firmy mieści się w województwie podkarpackim?

Wniosek składa się u wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy (w wypadku osób fizycznych).

 • Czy w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o wydane zezwolenia na prace cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostaną odesłane mi dokumenty, które składałam lub czy zostanę poinformowana dlaczego ten wniosek został odrzucony?

Decyzja negatywna w sprawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca wysyłana jest pocztą. W decyzji zawarte jest uzasadnienie. Dokumenty złożone w trakcie postępowania co do zasady nie są zwracane. Prośbę o zwrot dokumentów można złożyć w formie pisemnej w Biurze Podawczym lub wysłać pocztą.

 • Dostałam negatywną decyzję w sprawie rezydenta długoterminowego, chciałabym się dowiedzieć w sprawie zwrotu opłaty w kwocie 640 zł. Do kogo mam kierować podanie oraz czy jest specjalny szkic czy trzeba pisać odręcznie?

W przypadku opłaty za wniosek czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego, podanie o zwrot opłaty należy wnieść do Urzędu Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43 w Warszawie.

 • Jak mogę sprawdzić stan swojej sprawy, jeśli zgubiłam hasło i numer sprawy?

Pisząc zapytanie przez formularz kontaktowy lub dzwoniąc na numer infolinii.

 • Dostałam pozytywną decyzję w sprawie karty stałego pobytu. Czy w związku z tym mam się stawić po odbiór karty czy mam czekać na kolejny list od urzędu?

Informacja o terminie odbioru Karty i decyzji pozytywnej zamieszczana jest na stronie do sprawdzania statusu spraw w ciągu ok. 3 tygodni od daty wydania decyzji. Cudzoziemiec jest również informowany poprzez SMS.

 • Nie odebrałam karty pobytu w wyznaczonym terminie, co powinnam zrobić?

W przypadku nieodebrania karty pobytu w wyznaczonym terminie należy przesłać prośbę o wyznaczenie nowego terminu poprzez formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/ (Link otwiera się w nowym oknie, przenosi do formularza kontaktowego).

 • W jaki sposób umówić wizytę w Wydziale Spraw Cudzoziemców?

Zasady umawiania wizyt dostępne są na stronie: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/umow-sie-na-wizyte/33238,Umow-sie-na-wizyte.html/ (Link otwiera się w nowym oknie, przenosi do podstrony WSC). Wnioski bez umawiania można składać przez Biuro Podawcze lub pocztą, wydłuża to jednak w znacznym stopniu czas oczekiwania na wszczęcie procedury.

W razie dodatkowych pytań należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na podstronie Wydziału: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/70,Cudzoziemcy.html (Link otwiera się w nowym oknie, przenosi do podstrony WSC) bądź też skontaktować się z jednym z numerów infolinii dostępnych na https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/kontakt/33237,Kontakt.html (Link otwiera się w nowym oknie, przenosi do podstrony WSC). Do dyspozycji klientów Wydziału dostępny jest także formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/ (Link otwiera się w nowym oknie, przenosi do formularza kontaktowego).

Należy podkreślić, że odpowiedzi mają charakter informacyjny, a każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

 • Dodatkowo, przydatne mogą być podstrony:

Wzory najczęściej używanych pism:

https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/aktualnosci/36208,Wzory-najczesciej-uzywanych-pism.html (Link otwiera się w nowym oknie, przenosi do podstrony WSC).

Listy najczęściej zadawanych pytań w różnych sprawach:

 • Czy składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE muszę znać język polski?

Informujemy, iż od dnia 12.02.2018 r. cudzoziemcy ubiegający się o pobyt rezydenta długoterminowego UE obowiązani są dostarczyć do akt sprawy dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, znajomość języka polskiego, potwierdza się jednym z następujących dokumentów:

1) urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;

2) świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) lub uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wykładowym językiem polskim;

3) świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Powyższe nie dotyczy małoletnich poniżej 16 lat.

Podziel / Share
16.08.2018, Ilość wejść: 35107, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry