Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

18.07.2019

Wsparcie dla rodzin w 2019 roku

17 lipca br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok. Zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach Programu mogą składać przedstawiciele gmin i powiatów z województwa mazowieckiego.

Program dotyczy dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i jest kierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i  powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać jedynie koszty wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poniesione w 2019 r. (możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych od stycznia 2019 r.):

  • asystentów rodziny do kwoty maksymalnej wynoszącej:

1900 zł brutto miesięcznie lub 800 zł brutto miesięcznie dla asystenta w przypadku – równoważnej czasowo w stosunku do etatu – umowy - zlecenia,

  • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do kwoty maksymalnie wynoszącej:

1900 zł brutto miesięcznie lub 800 zł brutto miesięcznie dla koordynatora w przypadku – równoważnej czasowo w stosunku do etatu – umowy zlecenia.

Wymagany jest finansowy udział środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, który stanowić winien odpowiedni udział procentowy wynagrodzenia brutto: w przypadku zatrudnienia na etat – minimum 40 proc., natomiast w przypadku równoważnej czasowo w stosunku do etatu – umowy zlecenia – minimum 73 proc. Nie podlegają dofinansowaniu koszty delegacji, dojazdu, koszty wyposażenia miejsca pracy, nagród, dodatkowych wynagrodzeń rocznych („trzynaste pensje”), premii niestanowiących stałego elementu wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia, tj. składek leżących po stronie pracodawcy.

Wnioski należy przesłać w formie papierowej i elektronicznej (platformą ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikacyjnym na adres urzędu) wyłącznie na formularzu zapotrzebowania w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2019 r. na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Zapotrzebowanie na Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (liczy się data wpływu do urzędu wojewódzkiego).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podziel / Share
18.07.2019, Ilość wejść: 708, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry