Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) należy złożyć:

 przed sesją wiosenną do 31 grudnia każdego roku,

 przed sesją jesienną do 31 lipca każdego roku.
 
Prosimy jednak pamiętać, że zgłoszenie mogą Pańtwo składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK.
 

W celu przystąpienia do PES proszę:

  • założyć konto w >SMK<,
  • uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.
    W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się wyłącznie w SMK,

W przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES :

  • przed złożeniem w SMK zgłoszenia do tego egzaminu niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu składają odpowiedni wniosek w SMK do urzędu wojewódzkiego, a następnie w formie papierowej wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia (wykaz dokumentów upublikowany poniżej ↓) składają go w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Proces ten odbywa się obecnie poza SMK, a każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.
    O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w skutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.
  • złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

 

WAŻNE:

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem:

+48 22 597 09 21

W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego (w formie papierowej),
 indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji - zaakceptowany przez kierownika specjalizacji - opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny,
 opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji,
 karta szkolenia specjalizacyjnego z:
- decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem, 
- wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami - staży, kolokwiów, dyżurów itd.
 indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych) - w przypadku lekarzy, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne przed postępowaniem kwalifikacyjnym 1-31.03.2013r. wymagane jest również zestawienie zbiorcze wszystkich procedur zaakceptowane przez kierownika specjalizacji,
 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, w tym kursu „Zdrowie Publiczne”,
 praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana przez kierownika specjalizacji,
 zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych AM (dotyczy lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne we wszystkich dziedzinach medycyny),
Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zakwalifikowali się przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmiane ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów obowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka.
 kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu),
 kserokopia świadectwa pracy (tylko lekarze rezydenci),

Dokumenty prosimy składać w białych, niepodpisanych teczkach.

 
Uwaga: jeżeli programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.
 

Informacja dotycząca języka obcego:

 Celem egzaminu jest sprawdzenie opanowania języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz korzystanie z literatury medycznej,

 Specjalizujący się jest zobowiązany do zdawania egzaminu z jednego języka obcego, w trakcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego,

 Uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: 
     Angielskiego 
     Francuskiego 
     Niemieckiego 
     Hiszpańskiego

 
 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
22.01.2010, Ilość wejść: 72551, Rejestr zmian
do góry