Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Składanie wniosków o czasowe zaprzestanie działalności podmiotu leczniczego

25.05.2016

 Tryb składania wniosków o czasowe zaprzestanie działalności podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (obowiązuje od dnia 01 lipca 2011 roku).


Czasowe zaprzestanie działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego może dojść do skutku tylko w oparciu o procedurę określoną  w  art. 34  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., 618 z późn. zm.).

W celu otrzymania decyzji wojewody, dotyczącej czasowego zaprzestania działalności, kierownik podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zobowiązany jest złożyć:

  1. Wniosek o wydanie zgody na czasowe zaprzestanie działalności, zawierający określenie przyczyny oraz proponowany okres oraz zakres zaprzestania działalności.
  2. Zgodę jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia, w przypadku podmiotu podległego Ministrowi Obrony Narodowej.
  3. Zgodę rektora uczelni albo odpowiednio dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w przypadku podmiotu utworzonego przez uczelnię medyczną.
  4. Dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł - za wydanie decyzji administracyjnej.  

Opłatę skarbową dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
rachunek nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

Wojewoda, przed wyrażeniem zgody, zasięga opinii dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wydanie zgody lub jej odmowa następuje, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zgodę wydaje się na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy.

Zgodnie z  art. 35  ww. ustawy, w przypadku czasowego zaprzestania działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych bez zachowania wyżej opisanego trybu wojewoda nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika podmiotu leczniczego karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono karę.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, uprzejmie informuję, że:

  1. Przepis art. 34 ust. 8  ustawy o działalności leczniczej przewiduje również sytuacje, w których zaprzestanie działalności jest spowodowane
  • siłą wyższą lub
  • wynika z decyzji podjętej na podstawie odrębnych przepisów - wydanej przez zewnętrzny względem podmiotu leczniczego organ administracji publicznej np. Sanepid.

Zgodnie z wykładnią, „siła wyższa” jest to zdarzenie, którego źródło znajduje się na zewnątrz działalności podmiotu leczniczego i którego nie można było przewidzieć, uniknąć, ani zwyczajnymi środkami przed nim się zabezpieczyć, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności.

Wskutek powyższego sytuacja, gdy np. strajkują lekarze występują związane z tym trudności ze znalezieniem lekarzy do pracy lub awaria sprzętu medycznego nie mogą być potraktowane jako siła wyższa.

Na mocy ww. artykułu kierownik podmiotu leczniczego zobowiązany jest poinformować  wojewodę o czasowym całkowitym lub częściowym zaprzestaniu działalności spowodowanym siłą wyższą, w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących jej zaprzestanie.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru podmiotów leczniczych, zobowiązany jest zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zgody wojewody wymaga tylko czasowe zaprzestanie działalności jednostek/komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Podziel / Share
25.05.2016, Ilość wejść: 4021, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry