Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rejestry

Komórka odpowiedzialna za realizację sprawy

Wydział Zdrowia
Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia
00 – 950 Warszawa pl. Bankowy 3/5
 tel. (22) 695 69 03 do 08 (RPWDL)

 tel. (22) 695 64 47, 695 69 83 (IOWISZ)

 tel. (22) 695 69 66 (monitoring NPZ)

Ustawa o działalności leczniczej

W dniu 1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654) która uchyla ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).
Ustawa ta określa:
1) zasady wykonywania działalności leczniczej;
2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
Przepisy dotyczące rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ujęte zostały w art. 100-113 ustawy o działalności leczniczej.
Organem prowadzącym rejestr podmiotów leczniczych jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego.
Zgodnie z art. 217 przedmiotowej ustawy, z dniem jej wejścia w życie, rejestr zakładów opieki zdrowotnej prowadzony na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej staje się rejestrem, a wpisy w dotychczasowym rejestrze, stają się wpisami w rejestrze.
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest dokonać zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę takich wpisów są wolne od opłat.
Wpis do rejestru w przypadku podmiotu leczniczego podlega opłacie wynoszącej 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego;
Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej.
Zgodnie z art. 204 ust. 4 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawie wpisania, wykreślenia i zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, podlegają umorzeniu z mocy prawa.
 

Podziel / Share
22.01.2010, Ilość wejść: 46196, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry