Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

BIP

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WBZK-I

 

 

   
     

Dyżurny:

Telefon Alarmowy: 987
Całodobowo

Telefon: 22 595 13 05,
22 595 13 00

Fax: 22 620 19 40,
22 695 63 53

email: kryzys@mazowieckie.pl

 

   

Do zakresu działania Oddziału Zarządzania Kryzysowego należy:

1) realizacja zadań Wojewody, komórki właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkiego centrum zarzadzania kryzysowego określonych w przepisach o zarządzaniu kryzysowym, w szczególności przez:
a) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zarządzania kryzysowego,
b) wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa,
c) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności:
* opracowywanie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
* opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
* opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,
* realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego,
d) planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
e) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
f) prowadzenie spraw z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
g) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa,
h) zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,
i) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,
j) przekazywanie, za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń,
k) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa,
l) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
m) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
n) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
o) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
p) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
q) dokumentowanie działań podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
r) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
2) zapewnienie funkcjonowania Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego, w szczególności przez koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne i obrony cywilnej;
3) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem jednolitej dyspozytorskiej sieci łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
4) współpraca z krajowym operatorem sieci łączności bezprzewodowej w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne;
5) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
6) wyposażanie i utrzymywanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej;
7) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach w przypadku postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń;
8) uzgadnianie rejonowych planów działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie realizacji ich obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
9) uzgadnianie planów operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym na wypadek wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 116126, Rejestr zmian
do góry