Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawie odwołań)

Orzecznictwo w liczbach

 wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

ul. GEN. ANDERSA 30, 00-210 Warszawa
 

Na terenie województwa Mazowieckiego funkcjonuje 29 Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (27 powiatowych i 2 miejskie). Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekaniai o Niepełnosprawności w Warszawie jako II instancja rozpatruje odwołania od wydanych orzeczeń przez Powiatowe / Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 W latach 2012 - 2016 Powiatowe / Miejskie Zespoły przyjęły wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności następująco:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba złożonych wniosków w PZOON 76606 73882 81386 80706 68174

 

W analogicznym okresie Powiatowe / Miejskie Zespoły wydały ogółem orzeczeń:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba wydanych orzeczeń w PZOON 74883 72509 74685 81927 66962

 

Do Wojewódzkiego Zespołu zostały złożone odwołania od wydanych orzeczeń przez Powiatowe / Miejskie Zespoły.  Widoczny wzrost odwołań od orzeczeń przedstawia się następująco: wzrotst w 2013 r w stosunku do 2012 r. - 8%, wzrost w 2014 r. w stosunku do 2013 r. - 19%, wzrost w 2015 r w stosunku do 2014 r. - 13%. W roku 2016 nastąpil spadek złozonych odwołań do WZON od orzeczen wydanych przez PZOON o 24% w stosunku do roku 2015.

 

 Wojewódzki Zespół w latach 2012 - 2016 wydał następującą liczbę orzeczeń ogółem.

  Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dziecka mogą złożyć odwołanie od wydanego orzeczenia przez Wojewódzki Zespół do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2012 - 2016 r. zostały złożone odwołania następująco:

 

 

 Orzeczenia wydane przez Powiatowe / Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaliczające do osób niepełnosprawnych lub do stopnia niepełnosprawności wg symbolu przyczyny niepełnosprawności przedstawiają się następująco:

 

 

 Największą liczbę orzeczeń dla osób niepełnosprawnych wydano z symbolami przyczyny niepełnosprawności: 02-P, 05-R, 07-S, 10-N, 11-I, co obrazuje poniższa grafika.

 

Zatrudnienie w wojewódzkim zespole i powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w woj. Mazowieckim – stan na dzień 30.09.2015 r.
Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności  Liczba  Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  Liczba  Razem zatrudnieni w wojewódzkim zespole i powiatowych zespołach
Członkowie zespołu     Członkowie zespołu     RAZEM
Przewodniczący  1 Przewodniczący  29 30
Sekretarz  1 Sekretarz  29 30
Lekarze  21 Lekarze  302 323
Psycholodzy  9 Psycholodzy  75 84
Pedagodzy  2 Pedagodzy  33 35
Doradcy zawodowi  2 Doradcy zawodowi  39 41
Pracownicy socjalni  3 Pracownicy socjalni  94 97
RAZEM członkowie  39 RAZEM członkowie  601 640
Obsługa administracyjna  0 Obsługa administracyjna  68 68
Ogółem zatrudnieni w zespole  39 Ogółem zatrudnieni w zespole  669 708

 


 

Rozpatrując odwołania od orzeczeń 29 powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wojewódzki zespół w Warszawie wydał :

- 4926 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 826 orzeczeń o niepełnosprawności w 2014 roku;

- 6373 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 1043 orzeczeń o niepełnosprawności w 2015 roku;

- 4588 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 995 orzeczeń o niepełnosprawności w 2016 roku.W ramach nadzoru sprawowanego przez wojewodę mazowieckiego nad powiatowymi/miejskimi zespołami przeprowadzono 14 kontroli powiatowych/miejskich zespołów pod kątem kontroli orzeczeń ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania
o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Ponadto przeprowadzono 16 szkoleń, w których udział wzięło 225 członków powiatowych/miejskich zespołów na terenie województwa mazowieckiego.

Na podstawie art. 6b¹ ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w wojewódzkim zespole przeprowadza się specjalistyczne badania, w tym psychologiczne, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
na podstawie skierowań wystawionych odpowiednio przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekających o niepełnosprawności.

Powyższe badania przeprowadzane są na będącym w posiadaniu wojewódzkiego zespołu sprzęcie medycznym, z zakresu:

  • neurologii i chorób narządu ruchu,
  • chorób serca i naczyń obwodowych,
  • chorób płuc,
  • okulistyki,
  • psychologii.

W 2014 r. wojewódzki zespół przeprowadził łącznie 399 badań specjalistycznych.

Podziel / Share
09.03.2011, Ilość wejść: 5784, Rejestr zmian
do góry