Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Maluch+ 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT / MALUCH+ 2019

Informacja dla Beneficjentów

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2019

W dniu 28.11.2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3„MALUCH+” edycja 2019.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2019 r., podobnie jak w roku 2018, w 4 modułach, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów: 

Moduł 1 (dla jst) - utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

- moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł (warunki muszą być spełnione łącznie);

-moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce samorządowe i wnioskowana wysokość dofinansowania na zdanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały samorządowe żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu „MALUCH”;

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.

 

Termin składania ofert:

28 grudnia 2018 r. (4 tygodnie od ogłoszenia Programu) – wszystkie moduły

 

Oferty należy złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Adres złożenia dokumentów osobiście:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Punkt Obsługi Klienta
Wejście F, od Al. Solidarności


W przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs „MALUCH+” 2019  lub złożyć osobiście.

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

 

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie odpowiednio:

Dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 1a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 1b: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 1b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 2: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 2 – nazwa_jst_której_dotyczy_oferta”;

Dla modułu 3: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 4: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 4 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;

 

Ponadto w momencie składania ofert niezbędne jest załączenie następującej dokumentacji:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (bądź informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, czyli wydruk z elektronicznego systemu KRS) - w przypadku podmiotów wpisanych do KRS – tylko moduły 3 i 4;

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla osób fizycznych – tylko moduły 3 i 4;

- opis planowanego zadania – tylko moduły 1 i 3;

- oświadczenie oferenta w sprawie uczestnictwa w poprzednich edycjach Programu Maluch +.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W KOMUNIKATACH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW.

 

Pozostałe istotne informacje:

- koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 15 % wartości kosztorysowej danej oferty – dotyczy wszystkich modułów;

- poza wypełnianiem nie należy modyfikować tabel stanowiących załączniki do oferty;

- dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka lub wymóg sprawowania szczególnej opieki nad dzieckiem będą przekładane na żądanie Wojewody i nie stanowią załącznika do składanej oferty – zgodnie z pkt 3.2.2. Programu;

- złożenie programu inwestycji oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu nastąpi wraz z przekazaniem oświadczenia o przyjęciu dotacji/ środków z Funduszu Pracy.

 

W kwestiach organizacyjnych związanych z naborem prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

22 695 60 82

 

Szczegółowe zasady konkursu:  (https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019)

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Programem Maluch + edycja 2019 oraz uważną analizę zasad ubiegania się o środki w ramach Programu.

Podziel / Share
03.12.2018, Ilość wejść: 7510, Rejestr zmian
do góry