Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
na portalu rządowym (
www.gov.pl/uw/mazowiecki).

 


 

Godziny telefonicznych przyjęć beneficjentów:
wtorek – czwartek | godz. 12:00 - 16:00

 

Celem Programu "MALUCH+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa), w których istnieje potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych, a także dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku do ukończenia 3. roku życia (lub 4. roku życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym), w tym dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.  Dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki to w szczególności dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu, jak również te które zostały zakwalifikowane przez podmiot prowadzący instytucję na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką jako dzieci wymagające szczególnej opieki.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy.

Komórką organizacyjną w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odpowiedzialną za Program jest Biuro Rozwoju i Inwestycji.

 


 

KOMUNIKAT

dotyczący realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

 

Zgodnie z pkt 9 ppkt 4 zarządzenia Nr 195 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, do zakresu działania Biura Rozwoju i Inwestycji należy m.in. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań przyjętych do realizacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

Powyższe, wiązało się z koniecznością protokolarnego przekazania skompletowanych akt spraw, szczegółowym zapoznaniem się z nimi oraz opracowaniem postępowania w celu usprawnienia procesu zawierania umów z beneficjentami.

Zgodnie z zasadami programu pn.: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018, wypłata środków finansowych następuje po zawarciu, pomiędzy Wojewodą a beneficjentami, umów w sprawie przekazania dofinansowania. Podpisanie umów poprzedzone jest dostarczeniem do Wojewody oświadczeń o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy. Obecnie, trwa proces wnikliwej analizy i weryfikacji otrzymanych oświadczeń oraz w poszczególnych przypadkach, wzywanie beneficjentów do przedłożenia dokumentów potwierdzających dane zawarte w ofercie i wymagane przez Program.

Mając powyższe na uwadze, terminy podpisywania umów z beneficjentami, będą wyznaczane sukcesywnie po zakończeniu procesu weryfikacji oświadczeń oraz skompletowaniu stosownych dokumentów.

Powyższa zmiana organizacyjna w żaden sposób nie wpływa na zakres listy beneficjentów wybranych w Programie - edycja „Maluch+” 2018 przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spośród ofert zakwalifikowanych przez Wojewodę Mazowieckiego we wszystkich modułach. Obowiązujące listy beneficjentów dostępne są na stronie: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/resortowy-program-malu/maluch-2018/35411,Wyniki-konkursu-quotMALUCHquot-2018.html.

Biuro Rozwoju i Inwestycji podejmuje wszelkie działania zmierzające do efektywnego zawierania umów z tegorocznymi beneficjentami Programu „Maluch+”.

Podziel / Share
09.05.2018, Ilość wejść: 19891, Rejestr zmian
do góry