Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Programy krajowe i zespoły związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi

Programy krajowe i zespoły związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi

Programy związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (KPD) jest podstawowym dokumentem określającym zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce. Krajowy Plan jest rządowym dokumentem, przyjmowanym przez Radę Ministrów, który zobowiązuje jego adresatów do wykonania określonych zadań w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Adresatami KPD są poszczególne jednostki administracji centralnej, oraz inne instytucje i organizacje pozarządowe dobrowolnie zaangażowane w działania przeciwko handlowi ludźmi w Polsce. Zadania przewidziane w KPD finansowane są z budżetu państwa.

Po raz pierwszy tego typu dokument  (Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi) został przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 2003 r. Aktualna nazwa dokumentu: „Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi” funkcjonuje niezmiennie od 2009 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 znajdują się na stronie internetowej Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi: http://kcik.pl/krajowy_plan.html.

 

Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi – Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

W latach 2006-2009 „Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” realizowany był jako odrębne zadanie publiczne zlecane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert. Organizacja wyłoniona w drodze konkursu odpowiedzialna była za prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK). Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

W 2016 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, zadanie to pełni Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada oraz Stowarzyszenie PoMoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.

Głównymi celami zadania są:

 •  zapewnienie ofierze handlu ludźmi prawa do godnego życia oraz realizacji przysługujących jej praw;
 •  wzbudzenie wśród ofiar handlu ludźmi zaufania do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a przez to zwiększenie gotowości do współpracy z władzami.

Zgodnie z założeniami programu pomocą mogą zostać objęci cudzoziemcy, wobec których zaistnieje przypuszczenie, że są ofiarami przestępstwa handlu ludźmi. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest:

 1. nawiązanie kontaktu z organami ścigania przez ofiarę (nie ma ona obowiązku składania natychmiastowego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa);
 2. zaistnienie uzasadnionego przypuszczenia, że cudzoziemiec jest ofiarą przestępstwa handlu ludźmi,
 3. zerwanie przez pokrzywdzonego wszelkich kontaktów ze sprawcami.

W ofercie wsparcia oferowanej przez KCIK znajduje się:

 1. zakwaterowanie w bezpiecznym ośrodku
 2. wyżywienie
 3. podstawowa opieka medyczna
 4. wsparcie psychologiczne
 5. konsultacje prawne
 6. pomoc w kontaktach z organami ścigania
 7. pomoc tłumacza
 8. pomoc w legalizacji pobytu na terytorium Polski
 9. zabezpieczenie możliwości bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia.

Praca Krajowego Centrum jest podzielona na następujące zadania: 

 • identyfikacja ofiar handlu ludźmi,
 • interwencja,
 • poradnictwo prewencyjne,
 • konsultacje dla instytucji i organizacji,
 • specjalistyczne schronisko dla ofiar.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z pomocy oferowanej przez Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne jest nawiązanie kontaktu z organizacją: mailowego (info@kcik.pl) lub telefonicznego (+48 22 628 01 20).

Więcej informacji dotyczących Programu można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi http://kcik.pl/.

 

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Celem skutecznego przeciwdziałania i walki ze zjawiskiem handlu ludźmi na mocy zarządzenia nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi (zmienionego zarządzeniem nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 roku, zarządzeniem Nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz zarządzeniem Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 roku), powołano międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi – obecnie Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Pracom zespołu przewodniczy Sekretarz  Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  – Pan Jakub Skiba. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów administracji rządowej, organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych.

Do zadań Zespołu należy:

 • proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,
 • współpraca w zakresie przeciwdziałania i walki z handlem ludźmi z organami administracji rządowej i podległymi im jednostkami organizacyjnymi, z samorządem terytorialnym oraz organizacjami pozarządowymi,
 • ocena realizacji „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi”.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi udziela Sekretarz Zespołu Pan Adam Knych - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA tel.: (22) 601 45 51, zespol.handel@mswia.gov.pl.


Wojewódzkie Zespoły ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Potrzeba nawiązania ścisłej współpracy regionalnej pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi oraz odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia ofiarom zaowocowała powstaniem Wojewódzkich Zespołów ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

W skład zespołów wojewódzkich wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, organów ścigania i organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym. Udział przedstawicieli poszczególnych instytucji uzależniony jest od decyzji wojewody. W większości dotychczas powołanych zespołów udział biorą przedstawiciele urzędów wojewódzkich, policji, Straży Granicznej, prokuratur, inspekcji pracy, urzędów pracy, samorządów, kuratoriów oświaty oraz organizacji pozarządowych.

Pierwszy tego typu zespół utworzono w 2010 r. w woj. mazowieckim.

Mazowiecki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

W październiku 2010 r. utworzono Mazowiecki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
W jego skład wchodzą zarówno przedstawiciele policji, straży miejskiej, prokuratury okręgowej
w Warszawie, jak i przedstawiciele Biura Polityki M.st. Warszawy, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i organizacji pozarządowych (Fundacji La Strada, Fundacji ITAKA, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Fundacji Dzieci Niczyje).

Od początku funkcjonowania Zespołu rolę koordynatora pełni pracownik Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z art. 22 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań wojewody należy „koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi”.

Celem Mazowieckiego Zespołu jest wymiana informacji i doświadczeń poszczególnych członków zespołu oraz wypracowanie sprawnego i efektywnego systemu pomocy i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi. Udział w zespole przedstawicieli najważniejszych instytucji aktywnie uczestniczących w procesie przeciwdziałania handlowi ludźmi daje jednocześnie możliwość zbadania skali tego zjawiska na terenie woj. mazowieckiego.

W przypadku chęci uzyskania bliższych informacji na temat możliwości udzielenia pomocy należy skontaktować się z Agnieszką Błaszczyk pełniącą funkcję koordynatora Zespołu Wydziału Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 695 71 83 lub mailowo: ablaszczyk@mazowieckie.pl.

 

 

Podziel / Share
21.07.2011, Ilość wejść: 5770, Rejestr zmian
do góry