Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Program Rodzina 500+ - zmiany od 1 lipca 2019 r.

Infolinia - (22) 695 71 22


Infolinia dotycząca programów Rodzina 500+ oraz Dobry Start działa codziennie od 9.00 do 13.00.

 

Najważniejsze zmiany w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

Rządowy program „Rodzina 500+”


Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze na każde dziecko (do ukończenia 18 roku życia) będzie przysługiwało bez względu na dochód rodziny. Organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego nie będzie już wydawał decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Wnioskodawca będzie otrzymywać jedynie informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku nieposiadania takiego adresu lub nieodebrania takiej informacji, świadczenie i tak będzie wypłacane.

Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r. świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r.,  co oznacza, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać ponownie wniosków.

Nowym rozwiązaniem w programie jest wprowadzenie 3-miesięcznego terminu (liczonego od dnia urodzenia dziecka) na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Do tej pory świadczenie wychowawcze przysługuje  co do zasady – od miesiąca złożenia wniosku.

Kolejną nowością jest wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na zachowanie ciągłości  świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców (opiekunów) dziecka w przypadku śmierci rodzica (opiekuna), któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, jeżeli drugi z rodziców (opiekunów) dziecka złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie 3 miesięcy od dnia śmierci pierwszego z rodziców (opiekunów). Wcześniej w takiej sytuacji świadczenie dla drugiego z rodziców (opiekunów) przysługuje – co do zasady -  od miesiąca złożenia wniosku.

Nowelizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza także „ułatwienia” dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Od 1 lipca 2019 r.  prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Wsparciem z programu zostaną objęte także dzieci do 18 roku życia przebywające w domach pomocy społecznej jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych od 1 lipca 2019 r. będą mieć zapewnione prawo do dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego. Do tej pory – od 1 kwietnia 2016 roku – dodatek wychowawczy (w wysokości świadczenia wychowawczego) przyznawany był tylko rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, a w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przyznawany był dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatek taki będzie przyznawany na wniosek dyrektora placówki, składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki. Natomiast świadczenie wychowawcze dla dzieci przebywających w domach pomocy społecznej będzie przyznawane – co do zasady - na wniosek dyrektora DPS, składanego do organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawach świadczeń wychowawczych ze względu na miejsce położenia domu pomocy społecznej.

 

Komu przysługuje świadczenie

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
  • opiekunowi prawnemu dziecka.

Rodzinie zastępczej, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego – tj. także w wysokości 500 zł miesięcznie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

 

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną (osobiście w urzędzie lub listownie przesłać wniosek pocztą polską).


Warto także podkreślić, że od 1 lipca 2019 r. formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie znacznie uproszczony. Na jednym wniosku rodzic (opiekun) będzie wnioskować zarówno o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci, na które ma już ustalone takie prawo do 30 września 2019 r., jak też na dziecko do ukończenia 18 roku życia, na które do tej pory nie pobierał świadczenia. Bez znaczenia jest tutaj fakt, czy wcześniej wydano na takie dziecko decyzję odmowną (w przypadku, gdy ubiegano się o takie świadczenia i zostało przekroczone kryterium dochodowe), czy też wcześniej w ogóle nie wnioskowano o ustalenia prawa na takie dziecko. Zatem wniosek należy złożyć zarówno w przypadku kontynuacji pobieranego świadczenia wychowawczego na dziecko, jak i w sytuacji ubiegania się o świadczenie na dziecko, na które aktualnie nie jest pobierane świadczenie. Należy jednak pamiętać, że na dziecko, na które jest ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30 września 2019 r. takie prawo zostanie ustalone od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r., natomiast na dziecko nieuprawnione do tej pory – od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

 

Terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Infolinia - (22) 695 71 22


Infolinia dotycząca programów Rodzina 500+ oraz Dobry Start działa codziennie od 9.00 do 13.00.W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2019 r. w województwie mazowieckim świadczenia wychowawcze zostały wypłacone w kwocie 10 434 566 511 zł. Zostało wypłaconych 20 927 847 świadczeń wychowawczych.
Maksymalna liczba rodzin objętych wsparciem w jednym miesiącu – 391 041 (najwięcej we wrześniu 2017 r.); średnio miesięcznie 371 531 rodzin zostało objętych wsparciem; w maju 2019 r. wsparciem objęto 371 497 rodzin.
Maksymalna liczba dzieci objętych wsparciem w jednym miesiącu – 571 129 (najwięcej we wrześniu 2017 r.); średnio miesięcznie 542 484 dzieci zostało objętych wsparciem; w maju 2019 r. wsparciem objęto 538 047 dzieci.
Liczba dzieci pierwszych objętych wsparciem – średnio miesięcznie 178 183; w maju 2019 r. objęto wsparciem 157 316 pierwszych dzieci, w tym 64 812 stanowili jedynacy.

Podziel / Share
28.06.2019, Ilość wejść: 3126, Rejestr zmian
do góry