Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Program Dobry Start

Zmiany w świadczeniu „Dobry start”

 

1 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w § 3 pkt 6. Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych.

Od 1 sierpnia 2019 r. będzie możliwość ubiegania się o świadczenie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Obecnie wnioski o tzw. wyprawkę szkolną, obok drogi tradycyjnej, można składać drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

 

Rządowy program „Dobry start”

 

Od 1 lipca 2019 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061).

Program „Dobry start” jest kolejnym, obok programu „Rodzina 500+”, komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej, traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, będącą fundamentem silnego państwa, opartego na kapitale ludzkim.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 gminy wypłaciły świadczenia dobry start dla 643 719 dzieci na kwotę 193 047 600 zł, powiaty kwotę 1 678 200 zł dla 5 594 dzieci w pieczy zastępczej. Na Mazowszu świadczenie dobry start otrzymało 649 313 dzieci na łączną kwotę 194 215 800 zł. Realizacja zadania przez samorządy przebiegała bardzo sprawnie.

 

Komu przysługuje świadczenie

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko w wysokości 300 zł. Jest to świadczenie wypłacane raz w roku. Przysługuje
ono do ukończenia:

przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem

o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje
te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Ponadto świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Gdzie złożyć wniosek

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi organ właściwy, którym jest:

a. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start,

b. starosta właściwy ze względu na miejsce:

zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej,

zamieszkania osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy ubiegającą się o świadczenie dobry start lub otrzymującą świadczenie dobry start,

siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Oznacza to, że w gminnym organie właściwym według miejsca zamieszkania wnioski o świadczenie dobry start składają: 

rodzice, 

opiekunowie prawni,

opiekunowie faktyczni dziecka, 

osoby uczące się (z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Z kolei w powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki wnioski o świadczenie dobry start składają: 

rodziny zastępcze, 

osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, 

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, – dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Terminy składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane w wersji papierowej od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku. Tak jak w przypadku programu „Rodzina 500+”, istnieje możliwość składania powyższego wniosku drogą elektroniczną, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii) oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną. Nie można natomiast składać wniosków o świadczenie dobry start za pośrednictwem ePUAP jak i platformy PUE ZUS.

Wnioski składane drogą elektroniczną są przyjmowane od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku.  

Opisane wyżej, elektroniczne drogi składania wniosków o świadczenie dobry start, nie mają zastosowania do wniosków dotyczących dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i osób uczących się będących osobami usamodzielnianymi. Wnioski dotyczące prawa do świadczenia dobry start na ww. dzieci/osoby należy złożyć w tradycyjnej formie papierowej do powiatowego centrum pomocy rodzinie, ponieważ brak jest możliwości składania wniosków o świadczenie dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz dla osób będących osobami usamodzielnianymi drogą elektroniczną, w tym także za pośrednictwem ePUAP.

Wnioski złożone po 30 listopada nie będą rozpatrywane. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja uzyskania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli w okresie, pomiędzy 1 lipca a 30 listopada, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczeniao niepełnosprawności.

 

Terminy na przyznanie świadczeń

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

 

Informacje o przyznaniu świadczenia

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, jeśli taki adres wnioskodawca wskazał we wniosku. W przypadku, gdy nie podano adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca będzie miał możliwość późniejszego odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Co ważne - nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Infolinia - (22) 695 71 22 

 

Infolinia dotycząca programów Rodzina 500+ oraz Dobry Start działa

codziennie od 9.00 do 13.00.

 

 

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
20.06.2018, Ilość wejść: 9594, Rejestr zmian
do góry