Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019

Ogłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. naboru wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192). Nabór wniosków przeprowadzany zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

Cele Programu

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Rodzaj zadań

Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarówno samotnych jak i pozostających w rodzinach oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i  świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania.

Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadań

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r. w kwocie 60 mln zł.

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

 

Warunki przekazania środków finansowych z Programu

  1. Przekazanie środków finansowych z Programu wojewodom odbędzie się  na podstawie umów zawartych miedzy poszczególnymi wojewodami a ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.
  2. Gminom środki z Programu przekazuje wojewoda, na podstawie zawartej umowy.
  3. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu są obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Programu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, o czym mówi art. 17 ustawy o SFWON.

 

Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie realizowane jest od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Środki pochodzące z Programu mogą być przeznaczone na wsparcie finansowe realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

  1. osób niepełnosprawnych do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. osób z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  3. dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Terminy naboru wniosków

  1. Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 29 marca 2019 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

 

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 17 maja 2019 r.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
18.03.2019, Ilość wejść: 1980, Rejestr zmian
do góry