Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego

Informacja o sposobie realizacji w województwie mazowieckim zadania z zakresu administracji rządowej – wypłata dodatku energetycznego przysługującego odbiorcy wrażliwemu.

1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 984).

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

 -  której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2013 r. poz. 966);

- która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

2. Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d. ustawie z dnia 26 lipca 2013 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

Wysokość limitu o którym mowa wynosi:

a) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

b) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

c) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

a) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł/miesiąc;

b) dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł/miesiąc;

c) dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

3.  Dodatek energetyczny przyznaje :

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny jest samorządowe kolegium odwoławcze.

4.  Finansowanie zadania:

Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego na wniosek, który będzie publikowany w aplikacji CAS-pomoc społeczna. Gminy mają również obowiązek przekazania wniosku w formie papierowej, podpisanego przez wójta, burmistrza, prezydenta. Zapotrzebowanie na środki finansowe będzie zbierane co kwartał w terminach:

• do dnia 15 grudnia każdego roku na I kwartał;

• do dnia 15 marca każdego roku na II kwartał;

• do dnia 15 czerwca każdego roku na III kwartał;

• do dnia 15 września każdego roku na IV kwartał.

Dotacje na dany kwartał będą przekazywane gminom przez wojewodę w miesięcznych ratach.

W przypadku gdy zawnioskowane środki przez gminę na ww. cel nie będą wystarczające w związku z większą liczbą złożonych wniosków przez uprawnionych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej istnieje możliwość zwiększenia kwoty dotacji we wniosku w następnym kwartale w celu wyrównania niedoboru środków wynikającego z rzeczywistej kwoty przyznanych dodatków. Natomiast nadmiar środków może być wykorzystany w następnym kwartale z wyjątkiem nadpłaty za rok kalendarzowy, która musi być zwrócona do 20 styczna następnego roku.

Przy ustalaniu wysokości dotacji na realizację zadania uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa.

5.  Sprawozdawczość z realizacji zadania:

Wydział Polityki Społecznej będzie oczekiwał sprawozdań od Gmin w terminach:

do 15 kwietnia,   

do 15 lipca,      

do 15 października,  

do 15 stycznia.   

Sprawozdania podobnie jak zapotrzebowania będą publikowane w aplikacji SAC- pomoc społeczna. Wymagana będzie również wersja papierowa podpisana przez upoważnione osoby.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zadanie realizuje Oddział do spraw Pomocy Środowiskowej w Wydziale  Polityki Społecznej.

 

Osoba do kontaktu:

  • Luiza Chylińska tel. - (22) 695-71-56
Podziel / Share
04.12.2013, Ilość wejść: 9796, Rejestr zmian
do góry