Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przeniesienie wew. przedsiębiorstwa

Warunki, którę muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa składa osoba działająca w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej
 • kartę pobytu cudzoziemiec może odebrać tylko osobiście,
 • zostaną od cudzoziemca pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu,
 • jeśli w dniu składania wniosku cudzoziemiec nie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy musi złożyć wniosek o wydanie karty pobytu i oddać odciski linii papilarnych,
 • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu,
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy:

 • pierwszy lub najdłuższy pobyt cudzoziemca na terytorium UE w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ma mieć miejsce na terytorium innego państwa członkowskiego UE;
 • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku ubiega się lub posiada już zezwolenie:

- w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce,

- w celu prowadzenia badań naukowych;

 • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Polski;

 • prowadzi działalność gospodarczą;

 • jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy;

 • przebywa na terytorium Polski chyba, że ubiega się o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

 • przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Podziel / Share
07.02.2018, Ilość wejść: 1382, Rejestr zmian
do góry