Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zaproszenia

Najczęściej zadawane pytania

1.Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia zaproszenia?

Wypełniony wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń, tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny własności nieruchomości, księga wieczysta, umowa najmu, zaświadczenie ze spółdzielni- oryginały do wglądu ksero dla urzędu) środki finansowe (np. zaświadczenie z miejsca pracy o dochodach i rodzaju zatrudnienia, wyciąg z konta bankowego z saldem dostępnym wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku), dokument potwierdzający posiadaną emeryturę), opłata 27 zł za zaproszenie.

2.Czy Pełnomocnik może złożyć i odebrać zaproszenie?

Pełnomocnik z pisemnym upoważnieniem (pełnomocnictwem) może złożyć wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń wraz  z załącznikami. Odbiór zaproszenia osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku i odbioru zaproszenia) (wzór pełnomocnictwa  do odbioru zaproszenia).

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, zwolnieni z  opłaty  są: małżonek, wstępni(rodzice, dziadkowie) zstępni (dzieci wnuki) lub rodzeństwo wnioskującego.

3.Na jaki maksymalnie okres można zaprosić cudzoziemca ?

Cudzoziemca można zaprosić do roku czasu.

4.Jakie informacje powinny znaleźć się na wyciągu z konta bankowego i za jaki okres powinien być wyciąg z konta bankowego?

Na wyciągu z konta powinno znajdować się imię i nazwisko właściciela konta, data wydruku oraz saldo końcowe. Nie są brane pod uwagę uznania a jedynie saldo końcowe zatem wystarczy wydruk z aktualnym stanem konta(wydruk nie może być starszy niż miesiąc w chwili składania wniosku).

5. Jaki jest wymagany dochód, żeby wyrobić zaproszenie?

  • w przypadku rachunku bankowego - 515zł  na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca, odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie;
  • w przypadku zaświadczenia o zatrudnieniu - 515zł  odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie;
  • co najmniej 200 zł - w przypadku najbliższej rodziny (zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka, lub rodzeństwo zapraszającego).

Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego kraju, nie mniejsze jednak niż:

  • 200 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską;
  • 500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego;
  • 2.500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

6. Jak udokumentować wysokość emerytury?

Decyzją emerytalną-rewaloryzacja, odcinkiem emerytury (oryginały do wglądu + kopia dla urzędu) lub wyciągiem z konta na który wpływa emerytura.

7. Czy akt własności musi być w oryginale?

Tak, akt notarialny jak każdy inny dokument należy okazać w oryginale ( kopia dla urzędu).

8. Czy wystarczy wyciąg z księgi wieczystej?

Księga wieczysta jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu pod warunkiem że zawiera opis nieruchomości wraz z adresem oraz oznaczenie właściciela nieruchomości.(można załączyć elektroniczny wydruk z księgi wieczystej).

9. Co w przypadku gdy właścicielem mieszkania jest współmałżonek lub rodzice zapraszającego?

Należy przedstawić tytuł prawny do lokalu właściciela i zgodę właściciela na zamieszkanie zapraszanego cudzoziemca wyrażoną w formie pisemnej.

10. Co w przypadku gdy nie jestem właścicielem mieszkania, a posiadam jedynie umowę najmu?

Należy przedstawić umowę najmu lokalu mieszkalnego i zgodę właściciela na zamieszkanie cudzoziemca wyrażoną w formie pisemnej.

W przypadku gdy umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta jest pomiędzy kilkoma osobami (wynajmujacy lub najemcy) należy załaczyć zgody na zamieszkanie wszystkich osób wynajmujących lub najemców.

11. Jak ma wyglądać zaświadczenie o zarobkach? Jakie dane muszą się na nim znaleźć?

Na zaświadczeniu powinna widnieć data wystawienia, kwota zarobków (brutto lub netto) oraz rodzaj zatrudnienia. Zaświadczenie powinno być opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do wystawienia stosownego dokumentu.

12. Czy wystarczy druk RMUA?

Nie, na druku RMUA nie ma informacji o rodzaju zatrudnienia

13. Jakie dane powinna zawierać rezerwacja hotelowa?

Imię i nazwisko zapraszającego, Imię i nazwisko zapraszanego Cudzoziemca oraz termin rezerwacji.

14. Jakie dokumenty finansowe należy załączyć w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej?

Dokument finansowy (np. PIT-36 z poprzedniego roku wraz z nadaniem do urzędu skarbowego, wyciąg z konta firmowego z saldem końcowym) oraz jako tytuł prawny do lokalu (np. rezerwacja hotelowa)

Podziel / Share
31.03.2014, Ilość wejść: 33564, Rejestr zmian
do góry