Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Mobilność ICT

Mobilność ICT

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU

Procedury przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności krótko- i długoterminowej dotyczą cudzoziemców, których celem jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej.

Cudzoziemiec jest czasowo oddelegowany do jednostki przyjmującej przez pracodawcę macierzystego, mającego siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Jednostka przyjmująca  musi pozostawać w związkach kapitałowo-organizacyjnych z tym podmiotem – w szczególności być oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego lub należeć do tej samej grupy przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty.

 

Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa składa osoba działająca w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej, mającej siedzibę na terytorium RP, do wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki przyjmującej.

Cudzoziemiec musi przebywać poza terytorium państw członkowskich UE. Po wydaniu mu zezwolenia będzie mógł uzyskać wizę w celu jego realizacji, a po przybyciu do Polski powinien złożyć wniosek o wydanie karty pobytu. Karta Pobytu cudzoziemca będzie miała adnotację „ICTi umożliwia korzystanie z mobilności w państwach członkowskich UE stosujących dyrektywę 2014/66/UE (szczegółowych informacji na temat zasad korzystania z ww. dyrektywy mogą udzielić właściwe organy migracyjne w tych państwach).

Więcej informacji- Kliknij

 

Mobilność krótkoterminowa:

Umożliwia korzystanie z mobilności (do 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180 dni) na terytorium Polski przez cudzoziemca posiadającego dokument pobytowy z adnotacją ,,ICT” wydany w innym państwie Unii Europejskiej, w okresie nieprzekraczającym okresu ważności tego zezwolenia.  Jednostka przyjmującą z tzw. pierwszego państwa członkowskiego (czyli tego, gdzie wydano dokument z adnotacją ,,ICT” ) przekazuje zawiadomienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zamiarze korzystania z tej formy mobilności.

Więcej informacji - Kliknij (link do UdSC)

 

Mobilność długoterminowa

Umożliwia korzystanie z mobilności (przez okres przekraczający 90 dni) na terytorium Polski przez cudzoziemca posiadającego dokument pobytowy z adnotacją ,,ICT” wydany w innym państwie Unii Europejskiej, w okresie nieprzekraczającym okresu ważności zezwolenia. Wniosek składa jednostka przyjmująca do wojewody właściwego ze względu na jej siedzibę na terytorium RP. W przypadku składania wniosku po raz pierwszy cudzoziemiec może przebywać zarówno na terytorium RP jak i poza.

Więcej informacji- Kliknij


Przydatne linki:

 

                                     

Urząd ds. Cudzoziemców - Kliknij                            Straż Graniczna - Kliknij    

Podziel / Share
06.08.2018, Ilość wejść: 1768, Rejestr zmian
do góry