Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności i informacje

 • 2 sierpnia 2019 r.

   
 1. W związku z przyznaniem wojewodzie mazowieckiemu kolejnych środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Kart Polaka, od 30 lipca 2019 r. wojewoda wznowił wydawanie decyzji przyznających świadczenie pieniężne. Decyzje wydawane są zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do urzędu, zatem w pierwszej kolejności rozpatrzone zostaną pierwsze wnioski złożone w 2018 r. O terminach odbioru decyzji przyznających świadczenie pieniężne wnioskodawcy informowani są za pośrednictwem SMSów. Przypominamy o konieczności poinformowania urzędu w przypadku zmiany numeru kontaktowego.
 2. Informujemy, że w dniu 30 lipca 2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosił, że ponownie rozpatrywane będą wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja dotyczy wniosków złożonych od dnia 18 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. włącznie. W powyższym okresie do wojewody mazowieckiego wpłynęło 281 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego. Będą one rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.
 3. W związku z powyższym wstrzymane jest rozpatrywanie wniosków złożonych od 1 marca 2019 r.
 4.  Poniżej podajemy link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2019 r. o przywróceniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone w dniach 18 stycznia 2019 r. – 28 lutego 2019 r.:

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-ws-przywrocenia-rozpatrywania-wnioskow-o-przyznanie-swiadczenia-pienieznego-dla-posiadaczy-karty-polaka-osiedlajacych-sie-w-rzeczypospolitej-polskiej

 

 • 21 stycznia 2019 r.  
 1. Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. do Wojewody Mazowieckiego wpłynęło 1947  pierwszych oraz  199  kolejnych wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przypominamy, że wnioski składane po 2 marca 2018 r. nie były rozpatrywane z uwagi na informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 1 marca 2018 r.
 2. W 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał 919 decyzji przyznających świadczenie pieniężne posiadaczom Karty Polaka na łączną kwotę 7.018.402,00 zł.
 3. W dniu 15 stycznia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa. Decyzje będą wydawane po uzyskaniu wnioskowanych środków finansowych niezbędnych do realizacji wypłat. Przypominamy, że wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu do urzędu.
 4. Równocześnie przypominamy, że szybciej rozpatrywane są wnioski do których dołączony został komplet wymaganych dokumentów, podpisane czytelnie przez wnioskodawcę, z dołączonym potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej. Wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć pod adresem:

  https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/swiadczenia-pieniezne-d/swiadczenie-pieniezne-d/33426,Jakie-dokumenty-musze-zlozyc.html  


  Informujemy, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu w celu skutecznego doręczania pism. Ponadto w przypadku zmiany numeru telefonu o takiej zmianie również należy zawiadomić tut. Urząd w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcami i usprawnienia procesu zawiadamiania ich o terminach odbioru decyzji.
   
 5. W dniu 17 stycznia 2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę. Zatem na podstawie art. 24 c ust. 2 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t. j.: Dz.U. 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki wstrzymuje rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych składanych od 18 stycznia 2019 r. Poniżej podajemy link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 17 stycznia 2019 r. o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego:

  https://www.gov.pl/web/mswia/komunikat-w-sprawie-wstrzymania-rozpatrywania-wnioskow-o-przyznanie-swiadczenia-pienieznego-dla-posiadaczy-karty-polaka-osiedlajacych-sie-w-rzeczypospolitej-polskiej

 

 • 2 marca 2018 r.
 1. Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia do 28 lutego 2018 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 400  pierwszych wniosków oraz 123 kolejne wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W związku z faktem, że Minister Finansów przyznał wojewodzie mazowieckiemu środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Kart Polaka, od 1 marca 2018 r. wojewoda rozpoczął wydawanie decyzji przyznających świadczenie pieniężne. Decyzje wydawane są zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do urzędu, zatem w pierwszej kolejności rozpatrzone zostaną pierwsze wnioski złożone w 2017 r.
 3. Ponadto informujemy, że w dniu 1 marca 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę. Zatem na podstawie art. 24 c ust. 2 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t. j.: Dz.U. 2017 r. poz.1459 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że wojewoda mazowiecki wstrzymuje rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych składanych od 2 marca 2018 r.
  Poniżej podajemy link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 1 marca 2018 r. o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego.
  https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/25339,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-rozpatrywania-w.html
 4. Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu w celu skutecznego doręczania pism.

29 stycznia 2018 r.

W związku ze składanymi wnioskami o przyznanie świadczenia pieniężnego przypominamy o obowiązku podpisania wniosku przez wnioskodawcę czytelnie imieniem i nazwiskiem (wzór prawidłowo wypełnionego pierwszego wniosku - kliknij tutaj, wzór prawidłowo wypełnionego kolejnego wniosku - kliknij tutaj). W przypadku otrzymania wezwania do podpisania wniosku, istnieje możliwość wysłana maila na adres mamkartepolaka@mazowieckie.pl z prośbą o umówienie terminu wizyty. W przypadku braku informacji zwrotnej, należy w wyznaczonym terminie 7 dni przesłać oryginał podpisanej 4 strony wniosku (wraz z pismem przewodnim informującym o otrzymaniu wezwania do podpisania wniosku).

Dodatkowo przypominamy o obowiązku dołączenia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł oraz kopii paszportu z danymi osobowymi.

W przypadku objęcia wnioskiem po raz pierwszy członków rodziny lub jakichkolwiek zmian dotyczących ww. osób, do wniosku należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodziny objętych wnioskiem, np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, np. potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy/stały itp.

- akty stanu cywilnego członków rodziny objętych wnioskiem, sporządzone w języku ojczystym, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub umiejscowione akty (tj. wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego)

- uwierzytelnione kserokopie ważnych paszportów zagranicznych członków rodziny objętych wnioskiem, na podstawie których nastąpił ich wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA:

Załączone kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza.

Istnieje możliwość złożenia oryginału dokumentu wraz z wykonaną przez siebie kserokopią. Należy wówczas zaznaczyć w piśmie przewodnim, że oryginał dokumentu ma być zwrócony po zakończeniu postępowania.

Wnioski można składać w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 (pok. nr 8 - parter), kancelarii Urzędu przy
pl. Bankowym 3/5 lub przesłać pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców,

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa
 

WAŻNE!

Obecnie wojewoda mazowiecki nie wydaje decyzji przyznających świadczenie pieniężne dla osób, które złożyły wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, bowiem oczekuje na przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa.

  12 stycznia 2018 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 10 stycznia 2018 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęły 43 wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 2. Decyzje będą wydawane po uzyskaniu przez wojewodę środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na 2018 r., niezbędnych do realizacji wypłat.
 3. W tym samym okresie złożono również 57 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka, do których wnioski o świadczenie pieniężne mogą być złożone do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o pobyt stały.

  12 stycznia 2018 r.

Informujemy, że osoby, którym przyznano świadczenie pieniężne w łącznym wymiarze poniżej 9 miesięcy mają możliwość złożenia kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. oraz kopię paszportu z danymi osobowymi.

W przypadku objęcia wnioskiem po raz pierwszy członków rodziny lub jakichkolwiek zmian dotyczących ww. osób, do wniosku należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodziny objętych wnioskiem, np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły,     np. potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy/stały itp.

- akty stanu cywilnego członków rodziny objętych wnioskiem, sporządzone w języku ojczystym, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub umiejscowione akty (tj. wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego)

- uwierzytelnione kserokopie ważnych paszportów zagranicznych członków rodziny objętych wnioskiem, na podstawie których nastąpił ich wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

           UWAGA:

Załączone kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza.

Istnieje możliwość złożenia oryginału dokumentu wraz z wykonaną przez siebie kserokopią. Należy wówczas zaznaczyć w piśmie przewodnim, że oryginał dokumentu ma być zwrócony po zakończeniu postępowania.

Wnioski można składać w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 (pok. nr 8 - parter), kancelarii Urzędu przy pl. Bankowym 3/5 lub przesłać pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców,

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

UWAGA!

Przypominamy również, że należy powiadomić wojewodę, który wydał decyzję o przyznaniu świadczenia, o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na wysokość świadczenia, w szczególności o opuszczeniu przez członków rodziny, którzy zostali objęci świadczeniem, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  23 listopada 2017 r.

Informujemy, że nadal jest możliwe składanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Osoby, które składają wnioski o pobyt stały z tytułu posiadania ważnej Karty Polaka zachęcamy do równoczesnego składania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. Jeśli wniosek obejmuje członków rodziny, czyli małżonków lub małoletnie dzieci konieczne jest załączenie:

- zagranicznych aktów stanu cywilnego z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski, potwierdzających pokrewieństwo wnioskodawcy ze wskazanymi osobami, np. akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka,

- dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie w Polsce osób objętych wnioskiem, np. umowa o pracę, zaświadczenie o pobieraniu nauki, itp.,

- kopii dokumentów tożsamości, na podstawie których ww. osoby przyjechały do Polski, np. paszportów (oryginały dokumentów należy okazać do wglądu podczas składania wniosku).

2. Osoby, które wcześniej złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 (pok. nr 8 - parter), kancelarii Urzędu przy pl. Bankowym 3/5 lub przesłać pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. oraz kopię paszportu z danymi osobowymi. Jeśli wniosek obejmuje członków rodziny (tj. małżonków lub małoletnie dzieci) konieczne jest załączenie:

- zagranicznych aktów stanu cywilnego z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski, potwierdzających pokrewieństwo wnioskodawcy ze wskazanymi osobami, np. akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka,

- dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie w Polsce osób objętych wnioskiem, np. umowa o pracę, zaświadczenie o pobieraniu nauki, itp.,

- dokumentów tożsamości, na podstawie których ww. osoby przyjechały do Polski, np. paszportów (oryginały dokumentów należy okazać do wglądu podczas składania wniosku).

Dokumenty załączane do wniosków składanych pocztą, w Biurze Podawczym lub kancelarii Urzędu muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza w Polsce lub należy złożyć ich oryginały wraz z kopiami oraz informacją o konieczności zwrotu oryginałów po zakończeniu postępowania.

Przypominamy również o konieczności wypełnienia całego wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego, jego podpisaniu oraz uzupełnieniu danych kontaktowych: numeru telefonu i adresu mailowego.

 

   3 listopada 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 31 października 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 1816 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wojewoda mazowiecki do 31 października 2017 r. zakończył 1449 postępowań, wydając
  1300 decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego na łączną kwotę 8 894 766,00 zł.
 3. Świadczenie pieniężne wypłacane jest za pośrednictwem starostów.
 4. Starostowie do 31 października br. złożyli do wojewody ostatnie wnioski o udzielenie dotacji,
  w których określili zapotrzebowanie na środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych w ostatnim miesiącu danego roku budżetowego.
 5. Wypłaty świadczeń dokonywane są co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.
 6. Osoby, które odebrały decyzje wojewody mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne
  i wyrażają chęć jego otrzymywania w formie bezgotówkowej, proszone są o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłaty i wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.

WAŻNE: 

Wojewoda mazowiecki zakończył wydawanie decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego
w 2017 r.

Wnioski złożone w 2017 r., które nie zostały rozpatrzone do 31 października br., będą ponownie rozpatrywane po uzyskania przez wojewodę środków finansowych niezbędnych do realizacji wypłat
z rezerwy celowej budżetu państwa na 2018 r. O przewidywanym terminie załatwienia sprawy wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przypominamy, że do wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł oraz dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy (kopie paszportu i Karty Polaka wnioskodawcy oraz dokumenty członków rodziny, jeżeli zostali objęci wnioskiem: kopie paszportów, akty małżeństwa i urodzenia dzieci - wraz z tłumaczeniami na język polski, a także potwierdzające przebywanie członków rodziny na terenie Polski). Wnioskiem objęci mogą być WYŁĄCZNIE członkowie rodziny przebywający razem z wnioskodawcą w Polsce - małżonkowie oraz małoletnie dzieci.

Ponadto informujemy, że świadczenie pieniężne przyznawane jest do 9 miesięcy. Cudzoziemcy, którzy otrzymali świadczenie na okres krótszy, mogą złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Nie jest określony termin do złożenia kolejnego wniosku. Ważne jest, aby na stronie
1 wniosku zaznaczyć, że jest to kolejny wniosek, oraz dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej
w wysokości 10,00 zł i dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie drukowanymi literami oraz podpisać imieniem i nazwiskiem. W imieniu małoletnich wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Należy także  wypełnić oświadczenie w części H na 4 stronie wniosku, wskazując datę złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka oraz wojewodę, do którego wniosek został złożony.

W przypadku indywidualnych zapytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: mamkartepolaka@mazowieckie.pl. Prosimy także o podawanie w mailach telefonicznych numerów kontaktowych.

  

   27 października 2017 r.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, od dnia 12 października 2017 r. wojewoda podlaski został wyznaczony jako organ właściwy w zakresie:

1. przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

2. wydawania decyzji w powyższych sprawach.

Z właściwości wojewody podlaskiego mogą skorzystać obywatele Republiki Białorusi albo osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca.

Dla obywateli pozostałych państw, organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności pozostaje wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą.

Link do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka poniżej:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1900/1

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka należy kontaktować się z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku - link poniżej:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Cudzoziemcy/Karta+Polaka.htm

 

   4 października 2017 r.

 1. Informujemy, że w dniu 3 października 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosił przywrócenie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, złożonych od dnia 11 września 2017 r.
 2. Poniżej podajemy link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października      2017 r.  

https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24922,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-rozpatrywania-z.html

 

  29 września 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 26 września 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 1641 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wojewoda mazowiecki do dnia 26 września 2017 r. zakończył 1154 postępowań, wydając
  1013 decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego na łączną kwotę 7 777 566,00 zł.
 3. Świadczenie pieniężne wypłacane jest za pośrednictwem starostów.
 4. W dniu 27 września 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosił, że ponownie rozpatrywane będą wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Informacja dotyczy wniosków złożonych od 1 sierpnia do 10 września 2017 r.
 6. Poniżej podajemy link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. o przywróceniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone w dniach 1 sierpnia - 10 września 2017 r.

https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24914,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-przywrocenia-ro.html

 1. Przypominamy również, że decyzje są przekazywane staroście po ich uprawomocnieniu się.
 2. Obecnie starostowie co miesiąc występują do wojewody mazowieckiego z wnioskami
  o przekazanie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 3. Właściwy starosta wskazany w decyzji wypłaca świadczenie pieniężne po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Starostwie składają wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.
 4. Starostowie do 31 października br. złożą do wojewody ostatnie wnioski o udzielenie dotacji,
  w których określą zapotrzebowanie na środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych w ostatnim miesiącu danego roku budżetowego.
 5. Wypłaty świadczeń dokonywane są co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.
 6. Osoby, które odebrały decyzje wojewody mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne
  i wyrażają chęć jego otrzymywania w formie bezgotówkowej, proszone są o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłaty i wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.

WAŻNE:

Z uwagi na dużą liczbę zapytań w sprawie organu wydającego Kartę Polaka uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą. Zmiana ustawy o Karcie Polaka przewiduje wprawdzie, że w przyszłości będzie możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do wojewody, jednak dotychczas nie został wyznaczony organ administracyjny w sprawie przyznania Karty Polaka w Polsce.

  5 września 2017 r.

 1. Informujemy, że w dniu 1 września 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosił, że ponownie rozpatrywane będą wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacja dotyczy wniosków złożonych od 16 maja do 31 lipca 2017 r.
 3. W powyższym okresie do wojewody mazowieckiego wpłynęło 289 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego. Będą one rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.
 4. Poniżej podajemy link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2017 r. o przywróceniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone w dniach 16 maja 2017 r. - 31 lipca 2017 r.

  https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24870,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-przywrocenia-ro.html

    24 czerwca 2017 r.

 1. Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosił, że ponownie rozpatrywane będą wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacja dotyczy wniosków złożonych od 30 marca do 15 maja 2017 r.
 3.  W powyższym okresie do wojewody mazowieckiego wpłynęło 166 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego. Będą one rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.
 4. Poniżej podajemy link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2017 r. o przywróceniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone w dniach 30 marca 2017 r. - 15 maja 2017 r.

        https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24748,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-przywrocenia-ro.html

    18 maja 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 16 maja  2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 1107 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przypominamy również, że 29 marca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, zatem z dniem 30 marca 2017 r. wojewoda mazowiecki wstrzymał rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego składanych od 30 marca 2017 r.
 3. Wnioski składane od 30 marca 2017 r. będą rozpatrywane po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 4. Decyzje są przekazywane staroście po ich uprawomocnieniu się.
 5. Obecnie starostowie co miesiąc występują do wojewody mazowieckiego z wnioskami o przekazanie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 6. Właściwy starosta rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Starostwie składają wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.
 7. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.
 8. Osoby, które odebrały decyzje wojewody mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne i wyrażają chęć jego otrzymywania w formie bezgotówkowej są proszone o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłaty i wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.
 9. Uprzejmie informujemy, że kolejny przewidywany termin odbioru przez cudzoziemców decyzji zezwalającej na pobyt stały, karty pobytu oraz decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego to środa 24 maja 2017 r. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione sms-em. Prosimy o przyniesienie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty pobytu - informacja o zniżkach i nr konta do opłaty skarbowej na stronie www.mazowieckie.pl. Prosimy przyjść z paszportem oraz Kartą Polaka w celu jej zwrotu.

WAŻNE:

Z uwagi na dużą liczbę zapytań w sprawie organu wydającego Kartę Polaka uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą. Zmiana ustawy o Karcie Polaka przewiduje wprawdzie, że w przyszłości będzie możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do wojewody, jednak dotychczas nie został wyznaczony organ administracyjny w sprawie przyznania Karty Polaka w Polsce.

   11 kwietnia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 7 kwietnia  2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 1001 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W tym samym czasie zostały wydane 482 decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego cudzoziemcom, którzy złożyli wnioski do 29 marca 2017 r.
 3. Przypominamy również, że 29 marca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, zatem z dniem 30 marca 2017 r. wojewoda mazowiecki wstrzymał rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego składanych od 30 marca 2017 r.
 4. Wnioski składane od 30 marca 2017 r. będą ponownie rozpatrywane po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 5. W dniu 6 kwietnia 2017 r. wojewoda mazowiecki przekazał 84 decyzje ostateczne właściwym starostom wskazanym w decyzjach o przyznaniu świadczenia pieniężnego w celu sporządzenia przez nich wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 6. Właściwy starosta rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Starostwie składają wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.
 7. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.
 8. Osoby, które odebrały decyzje wojewody mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne i wyrażają chęć jego otrzymywania w formie bezgotówkowej są proszone o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłaty i wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.

   31 marca 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że kolejne przewidywane terminy odbioru przez cudzoziemców decyzji zezwalającej na pobyt stały, karty pobytu oraz decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego to czwartek, 20 kwietnia 2017 r. i piątek, 21 kwietnia 2017 r. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione sms-em. Prosimy o przyniesienie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty pobytu - informacja o zniżkach i nr konta do opłaty skarbowej na stronie www.mazowieckie.pl. Prosimy przyjść z paszportem oraz Kartą Polaka w celu jej zwrotu.

WAŻNE:

 1. Z uwagi na dużą liczbę zapytań w sprawie organu wydającego Kartę Polaka uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą. Zmiana ustawy o Karcie Polaka przewiduje wprawdzie, że w przyszłości będzie możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do wojewody, jednak dotychczas nie został wyznaczony organ administracyjny w sprawie przyznania Karty Polaka w Polsce.
 2. Przypominamy również, że osobie, która przed dniem 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie jej wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub otrzymała decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie, nie może być przyznane świadczenie pieniężne. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka mówi bowiem wprost, że aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej musi złożyć wniosek (zgodnie z wykładnią językową - pierwszy wniosek) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

   31 marca 2017 r.

INFORMACJA O WSTRZYMANIU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA POSIADACZY KARTY POLAKA OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W POLSCE, SKŁADANYCH OD DNIA 30 MARCA 2017 R.

W związku ze składanymi wnioskami w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu posiadania Karty Polaka uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę. Zatem na podstawie art. 24 c ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2066) uprzejmie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki wstrzymuje rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych składanych od dnia 30 marca 2017 r.

Po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczeń pieniężnych wnioski składane od dnia 30 marca 2017 r. będą ponownie rozpatrywane.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu w celu skutecznego doręczania pism.

Poniżej link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 29 marca 2017 r. o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które są składane począwszy od dnia 30 marca 2017 r.:

https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24596,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-wstrzymania-roz.html

   23 marca 2017 r. 

 1. Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca 2017 r. zostały wydane cudzoziemcom pierwsze decyzje Wojewody Mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającym sięna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Decyzje wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego będą przekazywane właściwym starostom w celu ich wykonania, gdy staną się ostateczne, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.
 3. Właściwy starosta rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Starostwie składają wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.
 4. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.
 5. Osoby, które odebrały decyzje Wojewody Mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne i wyrażają chęć jego otrzymywania w formie bezgotówkowej są proszone o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłatyi wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.
 6. Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

    20 marca 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2017 r. wojewoda mazowiecki wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na pokrycie planowanych w II kwartale br. wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do dnia 17 marca 2017 r. wojewoda mazowiecki wydał 224 decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego na łączną kwotę 1 846 300,00 zł.
 3. Termin odbioru przez cudzoziemców decyzji zezwalającej na pobyt stały, karty pobytu oraz decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego to środa 22 marca 2017 r. oraz piątek 31 marca 2017 r. Osoby zainteresowane zostały już bądź będą w najbliższych dniach powiadomione sms-em. Prosimy o przyniesienie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty pobytu - informacja o zniżkach i nr konta do opłaty skarbowej na stronie www.mazowieckie.pl. Prosimy przyjść z paszportem oraz Kartą Polaka w celu jej zwrotu.
 4. Do dnia 17 marca 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 885 wniosków o świadczenie pieniężne, co stanowi ok. 30% wszystkich wniosków złożonych w kraju.
 5. Zachęcamy także do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (22) 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

        WAŻNE:

 1. Z uwagi na dużą liczbę zapytań w sprawie organu wydającego Kartę Polaka uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą. Zmiana ustawy o Karcie Polaka przewiduje wprawdzie, że w przyszłości będzie możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do wojewody, jednak dotychczas nie został wyznaczony organ administracyjny w sprawie przyznania Karty Polaka w Polsce.
 2. Przypominamy również, że osobie, która przed dniem 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie jej wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub otrzymała decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie, nie może być przyznane świadczenie pieniężne. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka mówi bowiem wprost, że aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej musi złożyć wniosek (zgodnie z wykładnią językową - pierwszy wniosek) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

    8 marca 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że decyzją z dnia 6 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przyznał wojewodzie mazowieckiemu środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Kart Polaka. Zatem w najbliższym czasie zostaną wydane pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego cudzoziemcom, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i o przyznanie świadczenia pieniężnego do 31 stycznia 2017 r.
 2. Przewidywany termin odbioru przez cudzoziemców decyzji zezwalającej na pobyt stały, karty pobytu oraz decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego to środa, 22 marca 2017 r. Osoby zainteresowane zostały już powiadomione sms-em. Prosimy o przyniesienie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty pobytu - informacja o zniżkach i nr konta do opłaty skarbowej na stronie www.mazowieckie.pl. Prosimy przyjść z paszportem oraz Kartą Polaka w celu jej zwrotu.
 3. Ponadto zawiadamiamy, że do 7 marca 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 848 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 4. Zachęcamy także do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (22) 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

        WAŻNE:

 1. Z uwagi na dużą liczbę zapytań w sprawie organu wydającego Kartę Polaka uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą. Zmiana ustawy o Karcie Polaka przewiduje wprawdzie, że w przyszłości będzie możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do wojewody, jednak dotychczas nie został wyznaczony organ administracyjny w sprawie przyznania Karty Polaka w Polsce.
 2. Przypominamy również, że osobie, która przed dniem 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie jej wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub otrzymała decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie, nie może być przyznane świadczenie pieniężne. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka mówi bowiem wprost, że aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej musi złożyć wniosek (zgodnie z wykładnią językową - pierwszy wniosek) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

    13 lutego 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że wojewoda mazowiecki nie otrzymał jeszcze z Ministerstwa Finansów środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych, co uniemożliwia wydanie decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych dla osób ubiegających się o ten rodzaj pomocy.
 2. Ponadto zawiadamiamy, że do 10 lutego 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęły 573 wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 3. Zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin na złożenie wniosku to 16 lutego 2017 r. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

  WAŻNE:
  Z uwagi na wpływającą do Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dużą liczbę wniosków o umorzenie postępowania o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka złożonych w 2016 r. i ponowne składanie wniosków o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka w 2017 r. uprzejmie informujemy, że osobie, która przed dniem 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie jej wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub otrzymała decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie, nie może być przyznane świadczenie pieniężne. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka mówi bowiem wprost, że aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej musi złożyć wniosek (zgodnie z wykładnią językową - pierwszy wniosek) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

     6 lutego 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że wojewoda mazowiecki nie otrzymał jeszcze z Ministerstwa Finansów środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych, co uniemożliwia wydanie decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych dla osób ubiegających się o ten rodzaj pomocy.
 2. Ponadto zawiadamiamy, że do 6 lutego 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 481 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 3. Zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin na złożenie wniosku to 8 lutego 2017 r. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

     1 lutego 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęły 433 wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 2. W tym samym okresie złożono również 578 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka.
 3. Do 31 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki nie wydał żadnej decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.
 4. Do 31 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki nie otrzymał środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 5. Informujemy również, że są jeszcze w lutym 2017 r. wolne terminy (pierwszy wolny termin to 17 lutego 2017 r.) dla osób chcących złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

    25 stycznia 2017 r.

 1. W okresie od 1 do 24 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 285 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce.
 2. Wojewoda mazowiecki oczekuje na przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na świadczenia pieniężne dla osób, które złożyły wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Z tego powodu nie zostały wydane dotychczas żadne decyzje przyznające pomoc finansową.
 3. Ponownie zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin to 1 lutego 2017 r.

  17 stycznia 2017 r.

 1. Informujemy, że 13 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,  na I kwartał 2017 r.
 2. W okresie od 1 do 13 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 146 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce.
 3. Ponadto informujemy, że do dnia 12 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki nie wydał żadnej decyzji o przyznaniu ww. świadczenia.
 4. Ponownie zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin to 19 stycznia 2017 r.

    11 stycznia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 10 stycznia 2017 r. do Wojewoda Mazowieckiego wpłynęło 107 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 2. Informujemy również, że są jeszcze w styczniu 2017 r. wolne terminy dla osób chcących złożyć wniosek o  udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku).
 3. Zachęcamy także do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

    10 stycznia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona skrzynka mailowa mamkartepolaka@mazowieckie.pl dedykowana osobom, które ubiegają się o pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka oraz o świadczenie pieniężne. Prosimy o kierowanie zapytań drogą elektroniczną na podany adres mailowy.
 2. W celu usprawnienia komunikacji zachęcamy również do podawania w zapytaniach numerów telefonów, pod którymi można się z Państwem kontaktować.

     9 stycznia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 5 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 56 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 2. W tym samym okresie złożono również  54 wnioski o  udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka, do których wnioski o świadczenie pieniężne mogą być złożone do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o pobyt stały.
 3. Informujemy również, że są jeszcze w styczniu 2017 r. wolne terminy dla osób chcących złożyć wniosek o  udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

 

 

 

 

 

 

Podziel / Share
09.01.2017, Ilość wejść: 60857, Rejestr zmian
do góry