Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

06.12.2018

„MALUCH+” – edycja programu w 2019 roku

Do 28 grudnia 2018 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim można składać oferty w ramach nowej edycji programu „Maluch+”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej łącznie przeznaczy na ten cel 450 mln zł.

„Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Adresatami programu są samorządy – w szczególności gminy – a także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Środki mogą być przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina do 28 lutego 2019 r.

Program składa się z czterech modułów:

  • Moduł 1 (dla samorządów): utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

- moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł (warunki muszą być spełnione łącznie);

- moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce samorządowe i wnioskowana wysokość dofinansowania na zdanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały samorządowe żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

  • Moduł 2 (dla samorządów): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu „MALUCH”;
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż samorządy): utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;
  • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż samorządy): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki.

Na pytania związane ze składaniem ofert odpowiadają pracownicy MUW pod numerami telefonów: 22 695 72 12, 22 695 72 27, 22 695 72 39.

Oferty do resortowego programu „Maluch+” 2019 do MUW należy składać w formie papierowej bądź w wersji elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP. Termin składania ofert do wszystkich modułów to 28 grudnia 2018 r.  W przypadku ofert składanych w formie papierowej za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

Adres do korespondencji: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Formularze zgłoszeniowe do każdego z modułów oraz niezbędne do wypełnienia dokumenty dostępne są pod banerem Programu Maluch+: https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/resortowy-program-malu/maluch-2019/nabor-2019(link przenosi do baneru)

Podziel / Share
06.12.2018, Ilość wejść: 3146, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry