Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej i Analiz

BIP

Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej i Analiz

Zadania Oddziału

   1.  obsługa administracyjno-organizacyjna wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w tym:

     *   powoływanie i odwoływanie członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
     *   prowadzenie rejestru wniosków wpływających do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, rejestru zakończonych postępowań ze wskazaniem rodzaju wydanego orzeczenia, rejestru postanowień o zasięgnięciu opinii specjalisty w danej dziedzinie medycyny, a także rejestru posiedzeń komisji,
     *   przekazywanie kwartalnych informacji dotyczących działalności wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta;
     *   obsługa korespondencji wojewódzkiej komisji;
     *   obsługa posiedzeń wojewódzkiej komisji.
  2.  realizacja programu badań statystycznych statystyki publicznej w dziale 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia, gromadzenie, kontrola, przetwarzanie danych i przekazywanie uprawnionym organom niżej wymienionych sprawozdań statystycznych:
     *   MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
w szkołach,
     *   MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
     *   MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,
     *   MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,
     *   MZ-15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
     *   MZ-19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego,
     *   MZ-24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
     *   MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego,
     *   MZ-29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej,
     *   MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą
w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej,
     *   MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
     *   MZ-89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

  •   3.  udział w ogólnopolskim badaniu chorobowości szpitalnej realizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny;

  4.  gromadzenie kwartalnych sprawozdań finansowych z publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, dla których organem tworzącym jest Wojewoda i spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

  5.  sporządzanie publikacji, raportów, analiz i zestawień z zakresu ochrony zdrowia na terenie województwa;

  6.  sporządzanie analiz i materiałów niezbędnych do opracowywania priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej;

  7.  współpraca z konsultantami wojewódzkimi w zakresie udostępniania danych statystycznych;

  8.  współpraca z jednostkami i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia w zakresie realizowanych zadań.

Podziel / Share
31.12.2010, Ilość wejść: 18230, Rejestr zmian
do góry