Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Ratownictwa Medycznego

BIP

 

Zadania Oddziału

 1. planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa
 2. prowadzenie spraw dotyczących naprawienia szkody wynikłej w następstwie udzielenia pierwszej pomocy
 3. opracowywanie informacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa
 4. sporządzanie i aktualizacja wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 5. uzgadnianie z dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia liczby i rozmieszczenia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz wykazu jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego
 6. prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z obszaru województwa oraz prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o wpisaniu jednostki do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub jej wykreśleniu
 7. prowadzenie działań organizacyjnych dla zapewnienia określonych ustawowo parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego
 8. prowadzenie spraw dotyczących odmów przyjęć pacjentów transportowanych przez zespoły ratownictwa medycznego i stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 9. analiza raportów Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego i lekarzy koordynatorów centrów dyspozytorskich oraz prowadzenie spraw wynikających z raportu, w  tym sporządzanie studium przypadku zdarzeń mnogich i masowych
 10. prowadzenie działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
 11. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem powierzenia dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzenia postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego
 12. prowadzenie spraw w zakresie finansowania lub dofinansowania nakładów na  inwestycje związane z działalnością jednostek systemu, centrów urazowych oraz stanowisk pracy dyspozytorów medycznych
 13. prowadzenie spraw dotyczących kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 14. prowadzenie bazy danych dotyczących działania zespołów ratownictwa medycznego
  w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
 15. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego
 16. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji rozwiązań systemowych w zakresie pracy dyspozytorów medycznych na podstawie analizy liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń w poszczególnych rejonach operacyjnych
 17. sporządzanie raportów, w tym codziennych i zestawień wynikających m.in. z poleceń ministra właściwemu do spraw zdrowia
 18. organizacja pełnienia całodobowego dyżuru Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego;
 19. weryfikacja wniosków oraz wydawanie kart doskonalenia zawodowego
  dla ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych
 20. prowadzenie spraw dotyczących dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację przez gminy zadania zleconego, o którym mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 21. administrowanie, nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informacji o Szpitalach (SIoS) poprzez:
  a. aktualizację bazy danych
  b. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości i awarii systemu
  c. aktualizację modułów, aktywację dodatkowych raportów w sytuacjach szczególnych
 22. prowadzenie spraw dotyczących wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Podziel / Share
31.12.2010, Ilość wejść: 24672, Rejestr zmian
do góry