Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia

BIP

 

Pracownicy

pokój 153a i 153b

tel. 22 695 69 05 do 08  - RPWDL

tel. 22 695 69 66 - realizacja Narodowego Programu Zdrowia

tel. 22.695 64 47 i 22 695 69 83 - IOWISZ

Zadania Oddziału

 1. wydawanie zaświadczeń o wpisie i wpisie zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz decyzji w sprawie: odmowy wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmiany, wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru
 2. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 3. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o wydaniu zakazu wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu z rejestru
 4. prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnych, na podmioty wykonujące działalność leczniczą nieprzestrzegające procedur określonych w przepisach o działalności leczniczej
 5. prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnych, na podmioty wykonujące działalność leczniczą zbywające produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne niezgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne
 6. prowadzenie postępowań w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w tym wynikającego z „siły wyższej”
 7. prowadzenie ewidencji i współpraca z przedstawicielami Wojewody w radach społecznych działających przy podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 8. opiniowanie uchwał samorządu terytorialnego dotyczących świadczeń zdrowotnych
 9. prowadzenie spraw związanych z oceną potrzeb zdrowotnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, w tym:
  1. ustalanie, na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych
  2. wydawanie opinii o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub nowych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 10. obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego
 11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii na temat zgodności zrealizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia na terenie województwa
 12. współpraca z jednostkami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowych działającymi w obszarze ochrony zdrowia w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do realizacji zadań;
 13. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa przeprowadzającego badania psychologiczne w trybie odwołania podmiotów ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 14. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez Wojewodę psychologa uprawnionego do rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich lub psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Podziel / Share
31.12.2010, Ilość wejść: 47269, Rejestr zmian
do góry