Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych

BIP

Kontakt:
tel. 22 695 72 48
ul. Floriańska 10, pokój 013Zadania Oddziału

 1. kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym prowadzona  z udziałem konsultantów wojewódzkich, szczególnie
   a)      jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej; 
   b)      stosowanego u pacjentów postępowania diagnostycznego i leczniczego;
   c)      zapewnienia świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach ambulatoryjnych bądź szpitalnych;
  d)      odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 2. kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa;
 3. kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 4. kontrola jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 5.  kontrola spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 6. prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania skarg i  wniosków, petycji oraz innych sygnałów obywateli wpływających do Wydziału Zdrowia;
 7. przygotowywanie imiennych upoważnień do kontroli;
 8. prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli;
 9. prowadzenie rejestru kontroli;
 10. sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej Wydziału Zdrowia;
 11. monitoring realizacji kontroli prowadzonych przez wydział;
 12. monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do jednostek kontrolowanych,
 13. opracowanie okresowych planów kontroli zewnętrznych Wydziału Zdrowia;
 14. zamieszczanie informacji o kontrolach wydziału na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
 15. opracowywanie projektów zawiadomień do właściwych organów w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, w przypadku dokonania takich ustaleń w wyniku przeprowadzonych kontroli.


Podziel / Share
23.03.2018, Ilość wejść: 4120, Rejestr zmian
do góry