Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych

BIP

 

Zadania Oddziału

 1. prowadzenie spraw i dokumentacji związanych ze specjalizacjami dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów: diagnostyki laboratoryjnej, farmacji, fizjoterapiii innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia - zwanych dalej „magistrami”
 2. prowadzenie w Systemie Monitorowania Kształcenia Kadr Medycznych spraw związanych ze specjalizacjami magistrów
 3. prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów
 4. przyjmowanie i weryfikacja dokumentów lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego oraz przyjmowanie dokumentów po zdanym/niezdanym egzaminie
 5. współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie organizowania Lekarskiego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie kształcenia specjalizacyjnego
 6. prowadzenie rejestrów magistrów odbywających specjalizację na obszarze województwa w zakresie unormowanym obowiązującymi przepisami
 7. gromadzenie i aktualizacja danych lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów odbywających specjalizację na obszarze województwa, w celu przekazywania ich do rejestrów osób odbywających szkolenie specjalizacyjne prowadzonych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 8. gromadzenie i aktualizacja danych o wolnych miejscach szkoleniowych na specjalizacje na terenie województwa
 9. ustalanie, w porozumieniu z konsultantami wojewódzkimi, potrzeb w zakresie doskonalenia kadr medycznych na terenie województwa
 10. realizacja zadań dotyczących funkcjonowania konsultantów medycznych, w tym:
 1. prowadzenie spraw dotyczących powoływania i odwoływania konsultantów wojewódzkich oraz nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez konsultantów
 2. analizowanie rocznych raportów dokumentujących wykonanie zadań w zakresie obejmującym reprezentowane przez konsultantów wojewódzkich dziedziny medycyny, farmacji lub inne dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia i podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania wskazanych problemów
 3. opracowywanie zbiorczych informacji z działalności konsultantów wojewódzkich na podstawie raportów konsultantów
 4. wydawanie upoważnień dla konsultantów wojewódzkich do przeprowadzenia kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 5. prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych przez konsultantów wojewódzkich
 6. analizowanie opinii i wniosków konsultantów wojewódzkich z przeprowadzonych kontroli i przygotowywanie, na podstawie przekazanych protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych
 7. przekazywanie właściwym instytucjom wyników kontroli prowadzonych przez konsultantów wojewódzkich
 8. prowadzenie spraw związanych z corocznym zawieraniem umów cywilnoprawnych z konsultantami wojewódzkimi o realizację zadań określonych w przepisach o konsultantach wojewódzkich w ochronie zdrowia
 1. nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym na terenie województwa przez lekarza uzdrowiska
 2. prowadzenie spraw dotyczących zgłaszanych nieprawidłowości w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych i działalności podmiotów leczniczych, w tym wymagających opinii konsultantów wojewódzkich
 3. współpraca z jednostkami i organami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, m. in.: Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz podmiotami tworzącymi w zakresie prowadzonych spraw.

Podziel / Share
31.12.2010, Ilość wejść: 78257, Rejestr zmian
do góry