Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Ogólny

BIP

Oddział Ogólny - WSO-III

Kierownik:

Anna Madej
Telefon: 22 695 66 01, 22 695 66 02,
Fax: 22 695 66 04,
Pokój: 131,
E-mail: wso@mazowieckie.pl
Wejście "A",

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych i pracowniczych wydziału;
 2. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w zakresie wydawania potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych, o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby granic lub połączeniu, podziale i zniesieniu diecezji i innych porównywalnych jednostek organizacyjnych oraz zmianie osób wchodzących w skład kierowniczych organów wykonawczych;
 3. Wydawanie zgody na odbycie zgromadzenia na terenie byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 4. Opracowywanie dla potrzeb Wojewody, Dyrektora Generalnego, innych organów administracji rządowej okresowych ocen, analiz, sprawozdań, prognoz i innych materiałów z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;
 5. Opracowywanie zbiorczego RPD WYdziału na podstawie materiału sporządzonego przez kierowników oddziałów;
 6. Planowanie, nadzór merytoryczny, kontrola prawidłowości wydatkowanych środków oraz sprawozdanie z wykonania środków pieniężnych budżetu pańswa (dla działu 750, rozdz.75011 i 75045), w postaci dotacji celowych na:
  • Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
  • Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
 7. sporządzanie projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu (w formie zadaniowej i tradycyjnej) oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania, w części dotyczącej zadań Wydziału;
 8. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami informatycznymi: Paszportowy System Informacyjny (PSI);
 9. Prowadzenie spraw dotyczących wypadków i zgonów obywateli polskich mających miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. Realizacja zadań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością (ISO);
 11. Obsługa informatyczna strony internetowej wydziału i umieszczanie informacji o Wydziale w formie elektronicznej;
 12. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informacji publicznej przy współpracy z Oddziałami;
 13. realizacja założeń polityki zarządzania składnikami majątkowymi będącymi własnością Urzędu i pozostającymi na stanie Wydziału;
 14. Ewidencja korespondencji przychodzącej do Wydziału za pośrednictwem: Kancelarii Głównej, w systemie EZD lub bezpośrednio przynoszonej przez listonosza z wykorzystaniem profilu zaufania e-PUAP oraz jej rozdział na komórki organizacyjne Wydziału;
 15. Wysyłka korespondencji Wydziału we współpracy z Pocztą Polską oraz za pomocą systemu EZD z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP;
 16. Prowadzenie wydziałowego elektronicznego rejestru odwołań z zakresu spraw meldunkowych;
 17. Prowadzenie wydziałowego rejestru skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 18. Prowadzenie wewnetrznego rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do wydziału, prowadzenie rejestru interwencji posłów i radnych oraz kontrolowanie ich terminowego załatwienia;
 19. Prowadzenie wewnętrznego rejestru wystapień obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, instytucji wspólnot europejskich oraz agencji Unii Europejskiej;
 20. Współdziałanie z Biurem Ochrony w celu zapewnienia spójnego systemu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;
 21. Wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniuz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym opracowywanie kart realizacjizadań operacyjnych i wykonywanie wynikających z nich przedsięwzięć, ujętych w planie Operacyjnym Funkcjonowania Wjewództwa Mazowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.


 22.  
Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 18881, Rejestr zmian
do góry