Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Ewidencji Obywateli

BIP

Oddział Ewidencji Obywateli - WSO-I

Kierownik:

Katarzyna Nasiłowska
Telefon: 22 695 66 01, 22 695 66 02,
Fax: 22 695 66 04,
Pokój: 130,
E-mail: wso@mazowieckie.pl
Wejście "B",

Zastępca kierownika:

Justyna Sotek

Informacja dotycząca Oddziału
Telefon: 22 695 66 01, 02

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością kierowników Urzędów Stanu Cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego;
 2. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez kierowników Urzędów Stanu Cywilnego na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
 3. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością kierowników Urzędów Stanu Cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska;
 4. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez kierowników Urzędów Stanu Cywilnego na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 5. Wydawanie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o unieważnienie jednego z dwóch aktów stanu cywilnego, stwierdzającego to samo zdarzenie;
 7. Opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych, rejestracji stanu cywilnego i zmiany imienia i nazwiska;
 8. Rozpatrywanie skarg obywateli z zakresu ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 9. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności i ustawie o dowodach osobistych;
 10. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez organy gmin na podstawie ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych;
 11. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych przez organy gmin w województwie mazowieckim;
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ekshumacji zwłok i szczątków oraz przeniesienia w inne miejsce zwłok i szczątków objętych decyzjami o ekshumacji na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 13. Dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 14. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce i placówkami polskimi za granicą w zakresie zdarzeń stanu cywilnego;
 15. Współdziałanie z właściwymi organami, w kraju i za granicą, przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem do prowadzenia wyborów oraz referendów;
 16. Reprezentowanie Wojewody przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z zakresu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 17. Załatwianie interpelacji posłów i radnych;
 18. Prowadzenie statystyk z zakresu rejestracji zdarzeń w Urzędach Stanu Cywilnego oraz z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 19. Prowadzenie statystyk dotyczących liczby małżeństw zawartych przez obywateli polskich z cudzoziemcami;
 20. Weryfikacja osób, które ukończyły 100 lat i przekazywanie listów gratulacyjnych do Biura Wojewody.
 21. Potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP.
 22. Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa mazowieckiego;
 23. Organizacja Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej;
 24. Reprezentowanie Wojewody przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z zakresu spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 25. Opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach odwołań od orzeczeń powiatowych komisji lekarskich;

 

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 29221, Rejestr zmian
do góry