Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wydział Spraw Obywatelskich

Zastępca Dyrektor 
Katarzyna Nasiłowska 
 wso@mazowieckie.pl
 Sekretariat - ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa, wejście „A", pokój nr 101
 tel. 22 695 73 09, 22 695 73 10  fax 22 695 66 04  wso@mazowieckie.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00


Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa
 

 

 

Godziny pracy i lokalizacja punktów paszportowych

Potwierdzanie profilu zaufanego (e-PUAP)

Zgromadzenia cykliczne

Instrukcja dot. sposobu obliczania liczby czynności do dotacji

 

 

Zadania Wydziału:
 • prowadzenie spraw paszportowych,
 • wydawanie decyzji o ekshumacji złwok i szczątków na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością kierowników urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności i ustawie o dowodach osobistych,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez organy gmin na podstawie ustawy o ewidencji ludności i ustawie o dowodach osobistych,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawach udostępniania danych w trybie jednostkowym z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych na terenie województwa mazowieckiego,
 • współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
 • współpraca z placówkami konsularnymi RP w sprawach z zakresu: prawa o aktach stanu cywilnego, paszportów,
 • przygotowanie kwalifikacji wojskowej i nadzór nad jej przebiegiem,
 • obsługa Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w sprawach o uznawanie żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz poborowych ubiegających się o odroczenie służby wojskowej z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny,
 • wydawanie potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych, o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granic lub połaczeniu, podziale i zniesieniu diecezji i innych porównywalnych jednostek organizacyjnych oraz zmianie osób wchodzących w skład kierowniczych organów wykonawczych zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • wydawanie zezwoleń na odbycie zgromadzenia na terenie byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Podziel / Share
06.03.2018, Ilość wejść: 139717, Rejestr zmian
do góry