Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Obywatelstwa i Repatriacji

BIP

Treść

Dane kontaktowe

https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/
faks: (22) 695-66-05

Informacje - kliknij

 

Zadania Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji

Do zakresu działania Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji należy:

1) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim:
a) przyjmowanie i rejestracja wniosków w sprawach obywatelstwa polskiego,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć oraz udzielanie informacji w sprawach obywatelstwa polskiego,
c) dokonywanie wpisów do rejestru SI PESEL w zakresie zmian obywatelstwa wynikających z decyzji wydanych przez Wojewodę;
2) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 1 lit. f:
5
a)przyjmowanie i rejestracja w systemie informatycznym wniosków w sprawach repatriacji,
b) prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem obywatelstwa polskiego dla repatriantów i uznaniem za repatrianta,
c) przygotowywanie kwartalnych wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu „Pomoc dla repatriantów”, we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej w Urzędzie,
d) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem jednorazowej pomocy repatriantom, w tym sprawowanie nadzoru nad rozliczaniem przez starostów środków finansowych przyznanych z budżetu Wojewody na pokrycie wydatków związanych z realizacją tych zadań,
e) przekazywanie starostom środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie repatriantom pomocy na pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, udzielonej na podstawie decyzji starosty oraz rozpatrywanie, jako organ II instancji, odwołań od decyzji starostów,
f) zawieranie porozumień z gminami, które zapewniły lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz udzielenie im dotacji z budżetu państwa, a także prowadzenie działań kontrolnych w zakresie realizacji porozumień,
g) rozpatrywanie wniosków gmin w sprawach zwrotu kosztów poniesionych na remont, adaptację lub wyposażenie lokali mieszkalnych dla repatriantów,
h) wykonywanie czynności kontrolnych w jednostkach zewnętrznych, w szczególności w gminach, którym udzielono dotacji w związku z zaproszeniem repatriantów i członków ich najbliższej rodziny oraz zapewnieniem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych.

 

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 89132, Rejestr zmian
do góry