Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Wywłaszczeń i Rekompensat

BIP


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

Zakres Działania:

 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji (rozstrzygnięć) oraz sprawowanie nadzoru w realizowanych przez starostów sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 2. prowadzenie w I instancji postępowań dotyczących:
  a) nieruchomości ziemskich przejętych dekretem PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  b) aktów własności ziemi,
  c) zarzutów przejęcia nieruchomości rolnych przez Państwo z naruszeniem prawa,
  d) nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  e) zasadności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstw rolnych za rentę i emeryturę;
 3. wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do starostów w sprawach:
  a) przyznawania prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i zwrotu budynków objętych działaniami dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy,
  b) badania legalności orzeczeń o odmowie przyznania własności czasowej (obecnie
  użytkowania wieczystego) w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa,
  c) dotyczących odszkodowań:
  – za wywłaszczone nieruchomości,
  – za gospodarstwa rolne, które przeszły na własność państwa na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m. st. Warszawy,
  – w związku z nabyciem z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu a zajętych pod drogi publiczne,
  – za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela;
  d) zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji liniowych i zezwoleń na zajęcie nieruchomości;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w przedmiocie wywłaszczania i ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg powiatowych i gminnych;
 5. wydawanie w I instancji decyzji w sprawach wywłaszczania i ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę i rozbudowę linii kolejowych w ramach Narodowego Planu Rozwoju;
 6. prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia trwałego zarządu na rzecz zakładającego lotnisko użytku publicznego oraz zarządzającego lotniskiem w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 8. prowadzenie postępowań dotyczących potwierdzania w I instancji prawado rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. prowadzenie wojewódzkiego rejestru decyzji lub zaświadczeń potwierdzających prawo do rekompensaty, osób którym te prawa przysługują oraz stanu i formy realizacji tych praw oraz współpraca z ministerstwem właściwym do spraw Skarbu Państwa i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w powyższym zakresie;
 10. prowadzenie postępowań nadzwyczajnych w sprawach zakończonych w oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie przepisów o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 22843, Rejestr zmian
do góry