Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Inwestycji Liniowych

BIP


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.


Zakres działania:


 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w przedmiocie ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg krajowych i wojewódzkich, na podstawie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 2. wydawanie decyzji odszkodowawczych w sprawach wynikających z przepisów o realizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na obszarze powiatu legionowskiego oraz nowodworskiego;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 4. stwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków i innych urządzeń na rzecz operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A.;
 5. rozpatrywanie wniosków i przeprowadzanie w pierwszej instancji postępowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sprawach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji;
 6. prowadzenie postępowań w sprawach nabycia przez gminy, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa;
 7. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 8. prowadzenie postępowań w zakresie rozstrzygania, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia, w sprawach objętych decyzjami o przekazaniu nieruchomości Skarbu Państwa państwowym osobom prawnym w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste;
 9. prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania decyzją Wojewody nabycia przez kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, z mocy prawa, własności nieruchomości, które pozostają w ich władaniu;
 10. prowadzenie postępowań w zakresie protokolarnego przekazywania Lasom Państwowym w zarząd nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa;
 11. ocena wniosków złożonych do Komisji (Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Regulacyjnej do spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Regulacyjnej do spraw Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, Międzykościelnej) i kompletowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości będących przedmiotem postępowań oraz uczestnictwo w rozprawach przed tymi Komisjami;
 12. prowadzenie spraw w zakresie roszczeń majątkowych zgłoszonych do Wojewody przez Kościół Chrześcijan Baptystów.

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 14295, Rejestr zmian
do góry