Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Mienie zabużańskie

Informujemy, że przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 - 15.30, w pok. 803 - 806, wejście F (od Al. Solidarności), IV piętro.

I . Etap Pierwszy – gromadzenie dokumentacji:

Zgodnie z przepisami ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U nr 169 z 2005 r. poz. 1418) wniosek o wydanie decyzji w sprawie tzw. „mienia zabużańskiego” powinien zawierać:

 • dowody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 i ust 4 ustawy tj. dokumenty potwierdzające pozostawienie nieruchomości poza granicami (np.: akt kupna sprzedaży; wypis z księgi wieczystej; akt nadania; opis pozostawiony mienia sporządzonego przez pełnomocnika ds. ewakuacji; orzeczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego; wyrok sądu w trybie art. 189 kpc; zaświadczenie z archiwum państwa, na obszarze którego leży obecnie pozostawiona nieruchomość itd.)
 • informację jakie było miejsce zamieszkania właściciela oraz czy był obywatelem polskim na dzień 1.09.1939 r. wraz z dowodami potwierdzającymi to oświadczenie
 • informację kiedy i w jaki sposób właściciel przybył na obecne tereny państwa polskiego i jakie było jego pierwsze miejsce zamieszkania po przybyciu do kraju wraz z dowodami potwierdzającymi to oświadczenie (np.: karta ewakuacyjna)
 • oświadczenie wnioskodawców złożone pod odpowiedzialnością karną z art. 233 kk o dotychczasowym stanie realizacji prawa do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego
 • postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku po właścicielu pozostawionego mienia
 • dowód, że osoby ubiegające się o potwierdzenie prawa do rekompensaty posiadają obywatelstwo polskie, w tym Nr PESEL (np.: poświadczona kopia odpowiednich stron dowodu osobistego).

Składane dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem (dokumenty mogą być uwierzytelnione przez notariusza lub w urzędzie, przed którym toczy się postępowanie).

II. Etap Drugi – weryfikacja zebranych w sprawie dokumentów:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy po pozytywnym zweryfikowaniu materiału dowodowego organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie, w którym stwierdza:

 1. kto jest osobą uprawnioną do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 2. wzywa do wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty tj.:

  a) zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
  - ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo
  - ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali albo
  - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. b) świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego
 3. wzywa do wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego,
 4. wzywa do złożenia operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość pozostawionej nieruchomości,
 5. w przypadku wcześniejszego nabycia – w ramach realizacji prawa do rekompensaty – na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa wzywa do złożenia również operatu szacunkowego określającego wartość nabytego prawa własności nieruchomości lub wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość budynków albo lokali.

III. Etap Trzeci

Osoby, króre posiadają zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty wydane na podstawie odrębnych przepisów (przed 7.10.2005r.) i nie zrealizowały prawa do rekompensaty:

Występują do wojewody, który wydał decyzję, lub do wojewody właściwego ze względu na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie lub decyzję, z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy, wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty, zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy:

 1. zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
  - ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  - ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa,
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali,
  - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 2. świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego

Do wniosku należy dołaczyć:

 • oryginał ostatecznej decyzji lu zaświadczenia,
 • oświadczenie o stanie realizacji prawa do rekompensaty,
 • uwierzytelniona kopie dowodu osobistego,
 • w przypadku śmierci uprawnionego - postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku po nim.

W przypadku negatywnego zweryfikowania zebranego w sprawie materiału dowodowego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, wojewoda wydaje decyzję o odmowie stwierdzenia posiadania uprawnień do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy wypłaty świadczeń pieniężnych dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Termin składania wniosków upływa 31.12.2008 r.
Wnioski o wydanie decyzji składa się w Biurze Podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, plac Bankowy 3/5 (00-950 Warszawa), w pok. Nr 39
Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 695 – 63 – 47

Niezbędne wzory formularzy w sprawach mienia zabużańskiego:

Podziel / Share
25.06.2011, Ilość wejść: 24644, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy
do góry