Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

Działania Wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:


I. Postępowanie w I instancji o wydanie decyzji w sprawach:


1. Uwłaszczenia w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

 • z dniem 5 grudnia 1990r. – państwowych (komunalnych) osób prawnych,
 • z dniem wpisu do rejestru, utworzonych z dniem 1 maja i 1 lipca 1991r. oraz 1 stycznia 1992r. na podstawie zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, przedsiębiorstw drogowych,
 • z dniem wpisu do rejestru, utworzonego z dniem 1 stycznia 1992r., Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”
 • z dniem wpisu do rejestru instytucji kultury - państwowych instytucji kultury,
 • z dniem zarejestrowania spółek - „Telewizji Polskiej- S.A” i „Polskiego Radia- S.A.”,
 • z dniem 29 lipca 1997r. – jednostek badawczo-rozwojowych,
 • z dniem 30 września 1997r. – Polskiej Agencji Prasowej,
 • z dniem 1 stycznia 1999r. - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • z dniem 27 października 2000r. – przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”,
 • z dniem 1 stycznia 2001r. – jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego d/s wewnętrznych,
 • z dniem 1 czerwca 2003r. – spółki PKP S.A.

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r., Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) – art. art. 200, 201 i 203,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120),
 • ustawa z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993r., Nr 7, poz. 34) – art. 66,
 • ustawa z dnia 10 czerwca 1994r. o uregulowaniu niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 86, poz. 395),
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. Nr  75, poz. 467) – art. 2,
 • ustawa z dnia 30 lipca 1997r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. Nr 106, poz. 675),
 • ustawa z dnia 31 lipca 1997r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. Nr 107, poz. 687) – art. 12,
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) – art. 114,
 • ustawa z dnia 26 października 2000r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. Nr 103, poz. 1100) – art. 1 pkt 42,
 • ustawa z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948) – art. art. 34 i 35 oraz art. 37,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach (Dz. U. Nr 4, poz. 29),
 • ustawa z dnia 28 marca 2003r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 80, poz. 720) – art. 1 pkt 20,
 • ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789) – art. 8 i art. 4 pkt 1-3,

2. Stwierdzenia nabycia na własność Skarbu Państwa, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe oraz ustalania odszkodowania,

3. Zezwalania na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonej na  pasy drogowe,

4. Wywłaszczania i ustalania odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe,

5. Wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej na pas drogowy,

6. Stwierdzenia nabycia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721),

7. Czy nieruchomość podlega działaniu przepisów art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej,

PODSTAWY PRAWNE:

 • dekret PKWN z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945r., Nr 3 poz. 13),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. Nr 10, poz. 51) - §§ 5 i 6.

8. Potwierdzenia nabycia własności nieruchomości:

 1. w dniu 23.05.1989r. przez Kościół Katolicki,
   
 2. w dniu 29.07.1991r. przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
   
 3. w dniu 12.07.1994r. przez:
  - Kościół Ewangelicko-Augsburski,

  - Kościół Ewangelicko-Reformowany,
   
 4. w dniu 07.09.1995r. przez;
  - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
  - Kościół Chrześcijan Baptystów,
  - Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
  - Kościół Polskokatolicki,

   
 5. w dniu 11.05.1997r. przez;
  - Gminy wyznaniowe Żydowskie,
  - Kościół Katolicki Mariawitów,
  - Kościół Starokatolicki Mariawitów,
  - Kościół Zielonoświątkowy.

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 17.05.1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) – art. 60,
 • ustawa z dnia 04.07.1991r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 ze zm.) – art. 46,
 • ustawa z dnia 13.05.1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP (Dz.U. Nr 73, poz. 323) – art. 39,
 • ustawa z dnia 13.05.1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko –Reformowanego w RP (Dz.U. Nr 73, poz. 324) – art. 23,
 • ustawa z dnia 30.06.1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP (Dz.U. Nr 97, poz. 479) – art. 35,
 • ustawa z dnia 30.06.1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (Dz.U. Nr 97, poz. 480) – art. 39,
 • ustawa z dnia 30.06.1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP (Dz.U. Nr 97, poz. 481) – art. 33a,
 • ustawa z dnia 30.06.1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w RP (Dz.U. Nr 97, poz. 482) – art. 33,
 • ustawa z dnia 20.02.1997r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 251) – art. 29,
 • ustawa z dnia 20.02.1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 252) – art. 29,
 • ustawa z dnia 20.02.1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 253) – art. 32 i
 • ustawa z dnia 20.02.1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 254) – art. 35.

9. Przywrócenia własności nieruchomości na rzecz;

- Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
- Chrześcijan Baptystów.

PODSTAWY PRAWNE:

 • art. 24 ustawy wymienionej w w/w pkt 8) ppkt 4,
 • art. 40 ustawy wymienionej w w/w pkt 8) ppkt 6.

10. Badania legalności (zgodności z prawem) orzeczeń i decyzji organów I instancji w sprawach nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa oraz gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a w szczególności dot. odmowy przyznania prawa własności czasowej (użytkowania wieczystego) gruntu objętego działaniem dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

PODSTAWY PRAWNE

 • ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. art. 156 – 158,
 • właściwe przepisy prawa materialnego obowiązujące w dacie podjęcia (wydania) zakwestionowanego orzeczenia (decyzji), a w szczególności akt prawny będący podstawą prawną rozstrzygnięcia.

11. Prawa do zadłużenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (roszczenia zabużańskie).

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U nr 169 z 2005 r. poz. 1418).


II. Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i na postanowienia starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawach:

1. Gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w tym;

    * „zwrotu” nieruchomości objętych działaniem dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,

    * przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

    * pracowniczych ogrodów działkowych,

    * przekazywania w  zarząd nadleśnictw gruntów przeznaczonych do zalesienia.

2. Wywłaszczeń i odszkodowań.

3. Zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji liniowych.

4. Zezwoleń na zajęcie nieruchomości.

5. Zwrotów nieruchomości wywłaszczonych.

6. Odszkodowań za grunty wydzielone oraz zajęte pod drogi publiczne, wymienione w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 73 ust. 1 i ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

7. Odszkodowań wymienionych w art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tzw. „nieruchomości warszawskie”).

8. Odszkodowań za grunty wchodzące w skład linii kolejowych wymienione w art. 37a ust. 7 – 9 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „PKP” w brzmieniu ustawy zmieniającej z dnia 28 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 720).

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 19601, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy
do góry