Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Dyrektor
Katarzyna Łuba
 kluba@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora
Marcin Świtka
 m.switka@mazowieckie.pl

Sekretariat Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – pokój nr 809

 tel. 22 695 60 29
 fax. 22 695 61 29
 spw@mazowieckie.pl

plac Bankowy 3/5,

00 - 950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Wydziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

 

 

Przedstawiamy Państwu warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego...wejdź

 

Zadania Wydziału:

 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem założycielskim nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których organem założycielskim jest Wojewoda;
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte w celu realizacji inwestycji dotyczących lotnisk użytku publicznego;
 • nadzorowanie postępowań likwidacyjnych w przedsiębiorstwach postawionych w stan likwidacji;
 • współpraca z syndykiem i sędzią komisarzem w zakresie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego;
 • współpraca z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, Izbą Skarbową w sprawach związanych z pełnieniem przez Wojewodę praw i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych;
 • nadzór nad starostami w sprawach regulowania stanów prawnych nieruchomości, stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa, na podstawie ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz sprawowanie nadzoru w sprawach:

a) gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,

b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

c) dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,

d) wywłaszczeń i odszkodowań,

e) zwrotów nieruchomości wywłaszczonych,

f) odszkodowań wymienionych w art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

g) odszkodowań za zajęte pod drogi publiczne grunty, o których mowa w art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną i w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

h) zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji liniowych, 

i) zezwoleń na zajęcie nieruchomości, 

j) odszkodowań za przejęte na rzecz Skarbu Państwa grunty wchodzące w skład linii kolejowych,

k) rozstrzyganie, jako organ II instancji oraz jako organ wyższego stopnia, w sprawach z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie;

 • wydawanie decyzji wywłaszczeniowych i odszkodowawczych w I instancji w sprawach wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • prowadzenie postępowań w sprawach przekazywania w trwały zarząd nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej;
 • wydawanie decyzji odszkodowawczych w sprawach wynikających z ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych w sprawach wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) w sprawach odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi powiatowe lub gminne, przejęte z mocy prawa na własność starostwa lub gminy, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • wydawanie decyzji odszkodowawczych w I instancji, w sprawach wynikających z ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw dotyczących przejętych przez Skarb Państwa nieruchomości pod budowę lub modernizację linii kolejowych;
 • wydawanie decyzji w sprawach:

a) wynikających z dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej (orzekanie w I instancji lub przygotowanie i przekazywanie akt do organu naczelnego),

b) dotyczących nieruchomości przekazanych Agencji Własności Rolnej SkarbuPaństwa,

c) prowadzenie postępowań z zakresu aktów własności ziemi,

d) zasadności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstw rolnych za rentę i emeryturę;

 • realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości (tzw. mienia zabużańskiego) poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wydawanie decyzji w I instancji;
 • prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustaw o stosunkach między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi;
 • prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 • rozpatrywanie wniosków starostów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Wojewodę o wyrażenie zgody w sprawach gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i województwa);
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r., zajętych pod drogi publiczne;
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, w zakresie dotyczącym lotnisk i lądowisk wojskowych lub ich części;
 • planowanie dotacji, na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania przez starostwa, z uwzględnieniem ilości środków w budżecie Wojewody oraz rozdział środków finansowych dla powiatów;
 • monitorowanie i analizowanie sposobu wydatkowania dotacji otrzymanych przez starostwa na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
 • potwierdzanie lub stwierdzanie nabycia przez państwowe osoby prawne w tym Polskie Koleje Państwowe S.A., instytuty badawcze, hutę żelaza i stali, Polską Agencję Prasową, Pocztę Polską, Polską Akademię Nauk, Spółkę Polskie Radio, Spółkę Telewizja Polska – prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń;
 • stwierdzanie nabycia, z mocy prawa, własności nieruchomości gruntowych przez publiczne uczelnie wyższe;
 • stwierdzanie nabycia, z mocy prawa, własności nieruchomości przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • stwierdzanie nabycia przez gminy prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • realizowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu, merytoryczny nadzór nad odbiorem operatów szacunkowych oraz innymi sprawami związanymi z wykorzystaniem wycen nieruchomości;
 • potwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i innych urządzeń oraz lokali przez parki narodowe będące państwowymi osobami prawnymi;
 • stwierdzanie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znajdujących się w granicach parków narodowych;
 • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych przekazujących lasy i grunty do zalesienia w zarząd Lasom Państwowym;
 • gospodarowanie mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów;
 • udział w postępowaniach upadłościowych w których Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela;
 • przyjmowanie i zagospodarowywanie darowizn na rzecz Skarbu Państwa oraz spadków przypadających Skarbowi Państwa;
 • prowadzenie rejestru nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów, zapewnienie wyceny,zabezpieczenie nieruchomości oraz rekomendowanie wojewodzie sposobu zagospodarowania nieruchomości;
 • analiza operatów szacunkowych jako dowodów w postępowaniach administracyjnych i bieżąca współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi, w tym zakresie oraz analiza wycen nieruchomości na potrzeby innych postępowań, których uczestnikiem jest Wojewoda;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • stwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków i innych urządzeń na rzecz operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A;
 • prowadzenie postępowań w celu odzyskania należności Skarbu Państwa w zakresie kompetencji przekazanych Wojewodzie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
Podziel / Share
08.03.2018, Ilość wejść: 100548, Rejestr zmian

Komentarz (1)

Dodaj komentarz
 • Jestem szczerze zdziwiony profesonalna obsługą przez pracowników Wydziału. Nie sądziłem, że są tacy merytoryczni urzednicy.
  pozdrawiam
  zadowolony klieny
  2011/08/29 19:01
do góry