Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Obsługi Pracodawców

Zadania Oddziału

 1. implementacja i optymalizacja organizacji obsługi pracodawców zapewniająca maksymalizację efektywności procesu wydawania zezwoleń na pracę (obsługa koordynowana), a także w zakresie spraw w toku wszczętych w trybie obsługi koordynowanej oraz na wniosek pracodawców lokalnych złożony w delegaturach Urzędu przez:
  a) przyjmowanie i rejestrację wniosków o wydanie i przedłużenie zezwolenia na pracę,
  b) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć w zakresie wydawania i przedłużenia zezwoleń na pracę oraz w zakresie zmiany, sprostowania i uchylenia wydanych zezwoleń,
  c) przygotowywanie zawiadomień do Straży Granicznej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w postaci sfałszowania dokumentów,
  d) współpracę z właściwymi starostami w sprawach dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy, w tym kontakt z właściwym powiatowym urzędem pracy w zakresie wydanej przez ten urząd informacji starosty oraz przyjętej oferty pracy oraz ustalanie stawek wynagrodzeń dla poszczególnych zawodów obowiązujących na lokalnym rynku pracy,
  e) obsługę pracodawców w zakresie odbioru wydanych w Wydziale decyzji administracyjnych.
 2. współpraca w zakresie spraw w toku wszczętych w trybie obsługi koordynowanej z organami prowadzącymi kontrole w zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców w Polsce;
 3. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i stwierdzaniem utraty statusu zakładu pracy chronionej;
 4. analiza półrocznych sprawozdań z zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej pod kątem poziomu zatrudnienia, wskaźników zatrudnienia oraz liczby osób niepełnosprawnych w poszczególnych grupach niepełnosprawności;
 5. prowadzenia rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
Podziel / Share
03.04.2019, Ilość wejść: 1076, Rejestr zmian
do góry