Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Logistyki, Analiz i Nadzoru

Zadania Oddziału

 1. wydawanie zaświadczeń, przekazywanie informacji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uchylenia wydanych zezwoleń na pracę;
 2. rozpatrywanie wniosków o zwrot opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę,
 3. przeprowadzanie kontroli powiatowych urzędów pracy w zakresie zadań związanych z postępowaniem o wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca,
 4. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzki lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty w zakresie:
  a) sposobu prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy,
  b) spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy,
  c) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy,
  d) prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy lub zlecania działań aktywizacyjnych,
  e) kontroli realizacji innych zadań wynikających z przepisów, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty,
  f)realizowania przez podmioty, którym udzielono akredytacji, zobowiązań wynikających z przepisów oraz umowy akredytacyjnej;
 5. sporządzanie sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw pracy z realizacji w roku poprzednim nadzoru i kontroli realizacji zadań wykonywanych przez marszałka województwa, starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty;
 6. wykonywanie zadań Wojewody w zakresie rynku pracy dotyczących organizowania i finansowania szkoleń pracowników urzędu oraz wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy;
 7. współpraca w zakresie spraw zakończonych z organami prowadzącymi kontrole w zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców w Polsce;
 8. kontrola zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;
 9. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, przedłużaniem i utratą statusu Centrum Integracji Społecznej;
 10. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych posiadających status Centrum Integracji Społecznej oraz rejestr Klubów Integracji Społecznej;
 11. sporządzanie informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego o liczbie zarejestrowanych Klubów Integracji Społecznej;
 12. przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego i rozliczanie dotacji na finansowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, finansowanie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej oraz zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
 13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i przekazywaniem powiatom środków na aktywizację zawodową repatriantów;
 14. przekazywanie i rozliczanie dotacji na realizację zadania zleconego marszałkowi województwa;
 15. realizacja spraw związanych z powoływaniem przez Wojewodę Mazowieckiej Rady Terenowej do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym;
 16. prowadzenie podręcznego katalogu akt spraw realizowanych przez wydział;
 17. przygotowanie, koordynowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków europejskich w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
 18. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem planów finansowych do projektu budżetu państwa, sprawozdawczością finansową realizowanych zadań;
 19. prowadzenie spraw dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
 20. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych oraz koordynowanie zadań w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze zadań realizowanych przez wydział;
 21. koordynowanie zadań związanych z wykonaniem planu działania wydziału, w tym realizacja celów kontroli zarządczej przez identyfikację i analizę ryzyka;
 22. opracowywanie procedur, zarządzeń, regulaminów w zakresie zadań wydziału;
 23. prowadzenie spraw związanych z polityką szkoleniową na rzecz pracowników wydziału;
 24. koordynowanie spraw kadrowych wydziału, dyscypliny pracy oraz realizacja zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w szczególności:
  a) przygotowywanie naborów, praktyk i staży,
  b) sporządzanie zakresów obowiązków, opisów stanowisk i ich aktualizacja w uzgodnieniu z pozostałymi oddziałami,
  c)bieżąca analiza stanu zatrudnienia wydziału we współpracy z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej w Urzędzie;
 25. prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną we współpracy z Rzecznikiem Prasowym Wojewody oraz informacją dla klienta w wydziale, przez:
  a) redagowanie, monitorowanie i aktualizowanie strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych miejsc przeznaczonych do publikowania informacji,
  b) inicjowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w celu rozszerzenia i optymalizacji kanałów informacyjnych,
  c) zapewnienie i doskonalenie ogólnej i indywidualnej informacji oraz narzędzi komunikacji klientów z Wydziałem;
 26. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzią na skargi, wnioski i petycje, w tym wpływające do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Wojewodę w związku z działalnością wydziału;
 27. koordynowanie spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej, oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;
 28. opracowywanie planu oraz sprawozdawczości kwartalnej i rocznej w zakresie kontroli prowadzonych przez wydział;
 29. zapewnienie obsługi sekretariatu;
 30. nadzór nad składnikami majątku wydziału.
Podziel / Share
03.04.2019, Ilość wejść: 632, Rejestr zmian
do góry