Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wydział Rynku Pracy

 

 
 

 

Dyrektor 

Marcin Wodziński


  Sekretariat - Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

  tel. 22 695 67 01 (nie udziela informacji w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców)

 
Kontakt w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
 
  fax. 22 695 66 03
 
 wrp@mazowieckie.pl
 

 
Godziny pracy wydziału: poniedziałek 10:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:00 - 16:00
 
Godziny obsługi klientów: poniedziałek 10:00 - 17:30, wtorek - piątek  8:00 - 15:00

 

Zadania Wydziału Rynku Pracy:

Uprzejmie informujemy,  że na mocy zarządzenia nr 928 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2018  r. w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13018) został utworzony Wydział Rynku Pracy.

Do zakresu działania Wydziału Rynku Pracy należy realizacja zadań Wojewody wynikających z:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem i stwierdzaniem utraty statusu zakładu pracy chronionej;

b) analizy półrocznych sprawozdań z zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej pod kątem poziomu zatrudnienia, wskaźników zatrudnienia  oraz liczby osób niepełnosprawnych w poszczególnych grupach niepełnosprawności;

c) prowadzenia rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;

d) kontroli zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;

4) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

5) ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w zakresie prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem powiatom środków na aktywizację zawodową repatriantów;

7) obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;

8) realizacja spraw związanych z powoływaniem przez Wojewodę Mazowieckiej Rady Terenowej do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

 

Obsługa pracodawców w zakresie zezwoleń na pracę cudzoziemców odbywa się bez zmian na stanowiskach obsługi zlokalizowanych w Warszawie przy ul.Marszałkowskiej 3/5 (piętro I) oraz w delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Korespondencję proszę kierować na dotychczasowy adres na ul.Marszałkowskiej 3/5, wskazując jako adresata Wydział Rynku Pracy:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Rynku Pracy

Oddział Zezwoleń na Pracę

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa


Jednocześnie informujemy, że pod numerem infolinii: 22 695 67 73 nie są już udzielane informacje w zakresie zezwoleń na pracę. Bez zmian pozostają pozostałe adresy do komunikacji w tych sprawach, w tym adres formularza kontaktowego: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/

Podziel / Share
14.02.2019, Ilość wejść: 7312, Rejestr zmian
do góry