Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

BIP

 
 

Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Stanowiska ds. realizacji zadań związanych z zadaniami gminy w zakresie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej  
22 695 71 94
25 632 80 80 - stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach  
23 671 93 27 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ciechanowie  
24 235 11 66 - stanowisko pracy w Delegaturze w Płocku  
29 746 62 29 - stanowiska pracy w Delegaturze w Ostrołęce 

Stanowiska ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych  
22 695 71 43 
22 695 71 44
22 695 71 45 
22 695 71 46 
22 695 71 76 
23 671 93 32 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ciechanowie  
48 362 04 13 - stanowisko pracy w Delegaturze w Radomiu  
25 644 71 75 - stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach
 

Zadania Oddziału:

1) prowadzenie spraw dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w tym:
a) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie wydawania i cofnięcia zezwolenia na ich prowadzenie,
b) prowadzenie rejestru placówek i ośrodków,
c) prowadzenie rejestru wolnych miejsc w placówkach i ośrodkach,
d) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dzieci do placówki ponad ustalony limit;
2) kontrola nad:
a) realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, wykonywanych przez:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
b) zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez samorząd województwa zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych, w tym nadzór nad organizacją i realizacją przez marszałka województwa adopcji w województwie mazowieckim.
4) opiniowanie wniosków samorządu o finansowanie pobytu w pieczy zastępczej małoletnich cudzoziemców, przebywających na terenie województwa
5) zasięganie informacji o sposobie realizacji przez samorząd gminny, powiatowy  i województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  oraz dokonywanie jego analizy i oceny;
6) prowadzenie spraw związanych z realizacją wprowadzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny programów na dofinansowanie zadań samorządu  w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
7) monitorowanie realizacji przez powiaty rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, ustalanie w oparciu o przepisy prawa zasad jego realizacji w województwie;
8) sporządzanie sprawozdań z zadań realizowanych przez samorząd gminy, powiatu i województwa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz realizacji Programu „Rodzina 500 plus” w powiatach;
9) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi  na skargi zapytania i interwencje dotyczące działalności jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
10) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych.

 
Podziel / Share
28.02.2018, Ilość wejść: 14290, Rejestr zmian
do góry