Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor Anna Olszewska
Zastępca Dyrektora Anna Karpińska Zastępca Dyrektora Kinga Jura

 
Sekretariat - Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa, pokój nr 400C  tel. 22 695 71 00, 22 695 71 02  fax. 22 695 71 01  wps@mazowieckie.pl Kancelaria pokój nr 401    

 

Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego: Od początku bieżącego roku Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję instytucji właściwej do wykonywania zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Informacje: 22 695 71 74 i 22 695 71 83.

 

Zadania Wydziału:

 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzór nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej samorządu terytorialnego z wymaganymi kwalifikacjami,
 • planowanie i wykonywanie budżetu państwa z zakresu polityki społecznej w odniesieniu do zadań, które realizuje wojewoda,
 • koordynowanie i realizowanie programów rządowych z zakresu polityki społecznej,
 • realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 • koordynowanie działań z zakresu integracji ze społeczeństwem osób ze statusem uchodźcy ub ochroną uzupełniającą,
 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów,
 • prowadzenie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku Wydział Rynku Pracy zajmuje się zadaniami z zakresu:

1. nadzoru nad realizacją zadań z zakresu rynku pracy realizowanych przez powiaty i samorząd województwa, w tym nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem standardów rynku pracy oraz spełnianiem wymaganych kwalifikacji przez pracowników instytucji rynku pracy,

2. prowadzenia spraw dotyczących nadawania i utraty statusu zakłady pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej.

 

do góry