Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Legislacji i Koordynacji

BIP

Oddział Legislacji i Koordynacji

W ramach Oddziału Legislacji i Koordynacji funkcjonują samodzielne stanowiska radców prawnych.

Zakres działania:

 1. Uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej,
 2. Opiniowanie i uzgadnianie pod względem formalno - prawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej projektów:
  rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, aktów prawnych Wojewody dotyczących wyborów uzupełniających i ponownych, porozumień Wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organami administracji publicznej
 3. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi,
 4. Prowadzenie rejestrów skarg kierowanych do sądów administracyjnych oraz nadzór nad terminowością załatwiania skarg,
 5. Współpraca z Komisarzami Wyborczymi działającymi na terenie województwa, w zakresie wyborów do organów samorządu terytorialnego,
 6. Wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych,
 7. Prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
 8. Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin i powiatów,
 9. Udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu,
 10. Prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobów komunikowania się osób głuchoniemych.
 11. Prowadzenie zbiorów i rejestrów dokumentacji geologicznej obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla terenu województwa;
 12. Prowadzenie zbioru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa;
 13. Prowadzenie analizy porównawczej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i dokumentacji geologicznej złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 14. Monitoring nowych decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla pod kątem upływu terminu do wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
 15. Prowadzenie działań, w przypadku niepodjęcia uchwał przez gminy w sprawach przystąpienia do opracowania studium lub zmiany studium, pod kątem uwzględnienia w studium występowania udokumentowanych złóż kopalin i kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.
 16. Współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
  oraz aktów wykonawczych, w tym przy wykonywaniu przez nią zastępstwa procesowego, oraz obsługa korespondencji wpływającej do Urzędu, jeśli z jej treści wynika, że w przypadku wystąpienia na drogę sądową zachodzi właściwość Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia tej sprawy.
 17. Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych na rzecz Wojewody, Wicewojewodów oraz Biura Wojewody;
 18. Organizowanie i udzielanie wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie wskazanym przez Wojewodę i Wicewojewodów.
Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 10923, Rejestr zmian
do góry