Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej

BIP

Oddział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej

Treść

Zadania oddziału:
1. Kontrola wewnętrzna, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, w tym opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie okresowych planów kontroli wewnętrznych.
2. Kontrola działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej.
3. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych.
4. Współpraca z organami kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych kontroli prowadzonych w Urzędzie.
5. Planowanie, analiza i sprawozdawczość oraz koordynacja działalności kontrolnej w Urzędzie, w szczególności przez:
a) przygotowywanie imiennych upoważnień do kontroli dla pracowników wydziału oraz prowadzenie ich rejestru,
b) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu Wojewody w zakresie właściwości rzeczowej ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
c) monitoring realizacji kontroli prowadzonych przez wydział,
d) przygotowywanie analiz wyników kontroli zewnętrznych oraz kontroli prowadzonych przez Urząd.
6. Prowadzenie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.
7. Realizacja zadań związanych z planem działania Urzędu, kontrolą zarządczą i analizą ryzyka.
8. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem planu działania wydziału oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji.
9. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem wydziałowego planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji.
10. Nadzór nad udostępnianiem informacji oraz bieżącą aktualizacją informacji z zakresu właściwości wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
11. Obsługa sekretariatu wydziału.
12. Opracowywanie oraz analiza propozycji zmian do regulaminu organizacyjnego wydziału, regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz Statutu Urzędu.
13. Współpraca z właściwymi komórkami Urzędu w zakresie szkoleń, dyscypliny pracy, praktyk zawodowych studentów i stażystów, naboru kandydatów do pracy w wydziale, służby przygotowawczej w służbie cywilnej.
14. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników wydziału w zakresie nienależącym do Biura Kadr i Organizacji w Urzędzie.
Podziel / Share
03.10.2016, Ilość wejść: 5914, Rejestr zmian
do góry