Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Kontroli Finansowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego

BIP

Oddział Kontroli Finansowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego

Treść

 Zadania Oddziału:

1. Prowadzenie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie:

 1. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń lub koncesji,
 2. prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,
 3. realizacji przepisów o aktach stanu cywilnego oraz przepisów o zmianie imienia i nazwiska,
 4. prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 5. realizacji przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 6. realizacji przepisów o gospodarce nieruchomościami, o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 7. realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 8. realizacji przepisów o fundacjach,
 9. przygotowania wyborów ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych,
 10. prowadzenia spraw dotyczących skarg i wniosków,
 11. realizacji przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 12. realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 13. realizacji przepisów o rybactwie śródlądowym,
 14. realizacji przepisów o nasiennictwie,
 15. realizacji przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 16. realizacji przepisów o kierujących pojazdami.

2. Kontrola działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez Wojewodę.

3. Kontrola organów zarządzających ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m.st. Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania.

4. Kontrola realizacji budżetu Wojewody, w tym:

 1. kontrola w jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez Wojewodę,
 2. kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podmiotach w zakresie realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Wojewody.

5. Kontrola przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda.


Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 22961, Rejestr zmian
do góry