Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wydział Kontroli


 
 wk@mazowieckie.pl
Zastępca Dyrektora 
Bogusław Krupa 
 bkrupa@mazowieckie.pl 
 Sekretariatpl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 139 
 tel. 22 695 72 00 fax. 22 695 72 01 
wk@mazowieckie.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

 

Zadania Wydziału: 1. kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego, w zakresie:
 • ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń lub koncesji,
 • prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,
 • realizacji przepisów o aktach stanu cywilnego oraz przepisów o zmianie imienia i nazwiska,
 • prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • realizacji przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • realizacji przepisów o gospodarce nieruchomościami, o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • realizacji przepisów o fundacjach,
 • przygotowania wyborów ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych,
 • prowadzenia spraw dotyczących skarg i wniosków,
 • realizacji przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • realizacji przepisów o rybactwie śródlądowym,
 • realizacji przepisów o nasiennictwie,
 • realizacji przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 • realizacji przepisów o kierujących pojazdami;
2. kontrola działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez Wojewodę; 3. kontrola organów zarządzających ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m. st. Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania; 4. kontrola wewnętrzna, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu; 5. kontrola działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;
6. kontrola realizacji budżetu Wojewody, w tym:
 • w jednostkach budżetowych nadzorowanych przez Wojewodę,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podmiotach w zakresie realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu Wojewody;
7. kontrola przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda;8. kontrola działalności tłumaczy przysięgłych;9. współpraca z organami kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych kontroli prowadzonych w Urzędzie;10. planowanie, analiza, i sprawozdawczość oraz koordynacja działalności kontrolnej w Urzędzie;11. prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli.
Podziel / Share
08.03.2018, Ilość wejść: 76515, Rejestr zmian
do góry