Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej

BIP

Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej

  Godziny przyjęć interesantów:

 • od 13.00 do 16.00 w poniedziałek,
 • od 8.00 do 12.00 w czwartek.
 

Zadania Oddziału:

 1. wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji
  dla obiektów i robót budowlanych:
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego, sieciami uzbrojenia drogowego niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad, wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,
  • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
  • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
  • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
  • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
  • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej
   i produktów naftowych,
  • hydrotechnicznych pietrzących, upustowych,regulujących, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • usytuowanych na terenach zamkniętych
  • sieci przesyłowych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego
  • regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w zakresie:
   • prowadzenia postępowań administracyjnych, wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, wynikającego z przepisów Prawa budowlanego,
   • uczestniczenia, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniania wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
   • przekazywania uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem dotyczących terenów zamkniętych, do organu wyższego stopnia, do każdego piątego dnia miesiąca;
 2. wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w zakresie:
  • kontroli rejestrów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydanych przez starostę (prezydenta miasta),
  • rozpatrywania odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydanych przez starostę (prezydenta miasta);
 3. realizacja zadań związanych z:
  • wydawaniem decyzji dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wraz z przekazywaniem do organu wyższej instancji uwierzytelnionych wniosków i decyzji w tej sprawie,
  • wydawaniem decyzji dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji, w zakresie lotnisk użytku publicznego;
        4.realizacja zadań związanych z:
a) wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, w tym metra, wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra
b)wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ,
c)wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
d) wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
e)wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,
f)wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę linii klejowej,
g)wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
h)wydawaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

 
Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 33538, Rejestr zmian
do góry