Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych

BIP

Godziny przyjęć interesantów:

 • od 13.00 do 16.00 w poniedziałek,
 • od 8.00 do 12.00 w czwartek.
 

Zadania Oddziału:

 1. wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji - nadzór instancyjny Wojewody dotyczący aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) wydawanych w indywidualnych sprawach przez organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji (starostów oraz prezydentów miast) w zakresie:
  • rozpatrywania odwołań (zażaleń) od decyzji (postanowień) wydawanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w sprawach:
   • zatwierdzania projektu budowlanego, wydawania pozwolenia na budowę,
   • przyjmowania zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
   • zgłaszania sprzeciwu i nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
   • przyjmowania zgłoszenia o rozbiórce obiektów budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
   • nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
   • rozstrzygania o  zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę lub jej uchyleniu, w związku z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu,
   • stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
   • rozstrzygania o  niezbędności wejścia do  sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych,
  • kontroli rejestrów wniosków i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez organy I instancji oraz nakładanie na organy administracji architektoniczno-budowlanej kar za zwłokę w rozpatrywaniu wniosków o pozwolenie na budowę;
 2. wykonywanie zadań organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w zakresie:
  • prowadzenia postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w ramach właściwości należącej do organu administracji architektoniczno-budowlanej, w sprawach:
   • wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją Wojewody,
   • stwierdzenia nieważności decyzji starosty (prezydenta miasta),
   • uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej,
   • stwierdzenia wygaśnięcia decyzji;
 3. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych oraz udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
 4. realizacja zadań wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  • uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych,
  • opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,
  • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych,
  • nakładanie kar za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Podziel / Share
19.03.2014, Ilość wejść: 34181, Rejestr zmian
do góry