Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Orzecznictwa

BIP

Katarzyna Rzeszotarska
Kierownik Oddziału Orzecznictwa
pok. 313
Tel. 22 695-79-49
e-mail: krzeszotarska@mazowieckie.pl

wg.orzecznictwo@mazowieckie.pl


Tel. 22 695-79-62
Tel. 22 695-79-48
Tel. 22 695-79-51

 

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Orzecznictwa należy realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru wykonywanych w ramach inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących w szczególności:

a) ewidencji gruntów i budynków, w tym nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielenia informacji o sposobie użytkowania lokali,

b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

c) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych,

d) wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty,

f) nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;

2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w Prawie geodezyjnym i kartograficznym;

4) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

5) współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

6) opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań.

2. Do zakresu działania Oddziału Orzecznictwa należy ponadto realizacja zadań dotyczących:

1) prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzorczym postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących scaleń i wymiany gruntów;

2) przygotowywania projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3) rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie scaleń i wymiany gruntów;

4) prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących:

a) tworzenia łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,

b) nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,

c) ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,

d) ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

5) wspóldziałanie i udział w kontrolach prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru;

6) prowadzenie spraw związanych z ewidencją miejscowości, ulic i adresów, w szczególności przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościcach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Podziel / Share
10.05.2018, Ilość wejść: 14390, Rejestr zmian
do góry